Modlitwy do Ducha Świętego (2022)

Nowenna i modlitwy do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego (1)

Na 9 dni przed Zesłaniem Ducha Świętego Kościół rozpoczyna modlić się nowenną. Pozwalamy sobie przypomnieć czym jest ta forma modlitwy jaką nazywamy nowenną. Chcemy też zaproponować niektóre spośród wybranych modlitw do Ducha Świętego.

Nazwa „nowenna” pochodzi od łacińskiego słowa novem – dziewięć. Oznacza ona więc dziewięć dni modlitwy. Przyjęło się, iż określenie „nowenna” dotyczy modlitwy przed świętem, w przeciwieństwie do „oktawy”, która oznacza przedłużenie uroczystości na osiem dni (w liturgii mamy oktawę Wielkanocy oraz oktawę Bożego Narodzenia).

Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego jest najstarszym zgromadzeniem modlitewnym. Jest to modlitwa zalecona przez samego Pana Jezusa w dniu wniebowstąpienia. Pisze św. Łukasz: „Jezus podczas wspólnego posiłku kazał apostołom nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: ‚Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym’. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga” (Dz 1,4-5; Łk 24,50-53).

Kościół przypomina, że Pięćdziesiątnica jest wypełnieniem i zakończeniem Świąt Paschalnych. Duch Święty – Nowe Życie w Chrystusie – był celem całej działalności Chrystusa. Zgodnie z obietnicą, po wywyższeniu Chrystusa na drzewie krzyża, gdy dostęp do Ojca został otwarty, a dziecięctwo Boże stało się rzeczywistością, posłany zostaje Duch Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło Jezusa.

Modlitwy do Ducha Świętego (2)

Nowenna do Ducha Świętego

Modlitwa wstępna:

Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Na poszczególne dni nowenny:

W pierwszym dniu:

W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus „zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego” (J 7,37.39).

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

W drugim dniu:

Pismo święte poucza: „Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego” (Tt 3,5-7).

Módlmy się: Boże, który w chrzcie świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.

W trzecim dniu:

Pismo święte poucza: „Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem” (1 Kor 12,13).

Módlmy się: Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.

W czwartym dniu:

Pismo święte poucza: „Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych” (2 Kor 1,21-22).

Módlmy się: Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.

W piątym dniu:

Pismo święte poucza: „Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8,26-27).

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

W szóstym dniu:

Pismo święte poucza: „Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy” (Gal 5,16.22.25).

Módlmy się: Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.

W siódmym dniu:

Pismo święte poucza: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele” (1 Kor 6,19-20).

Módlmy się: Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.

W ósmym dniu:

Pismo święte poucza: „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć. jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha – Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego” (1 Kor 2,919).

Módlmy się: Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

W dziewiątym dniu:

Pismo święte poucza: „Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).

Módlmy się: Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.

Ojcze nasz…

Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Ducha Świętego

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami,

(Video) BARDZO SKUTECZNA MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO O POMOC I WYPROSZENIE ŁASK 🙏MODLITWA ŚWIĘTEGO AUGUSTYNA

Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.

Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty,

Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty,

Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty,

Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty,

Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty,

Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty,

Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty,

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty.

Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.

W.: I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się:

Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.

Koronka do Ducha Świętego

Wezwanie Ducha Świętego:

Przybądź, Duchu Święty,

spuść z niebiosów wzięty

Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,

Dawco darów mnogich,

przyjdź Światłości sumień !

O najmilszy z Gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,

w skwarze żywą wodą,

(Video) Niezwykła modlitwa do Ducha Świętego

w płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,

serc wierzących wnętrza

poddaj swej potędze !

Bez Twojego tchnienia

cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze !

Obmyj, co nieświęte,

oschłym wlej zachętę,

ulecz serca ranę !

Nagnij, co jest harde,

rozgrzej serca twarde,

prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,

Tobie ufającym

siedmiorakie dary !

Daj zasługę męstwa,

daj wieniec zwycięstwa,

daj szczęścia bez miary ! Amen.

1. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Mądrości.

+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

2. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rozumu.

+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

3. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rady.

+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

4. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Męstwa.

+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

5. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Umiejętności.

+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

6. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Pobożności.

+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

7. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Bojaźni Bożej.

+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

P: Ześlij Ducha Twego, Panie, a powstanie życie,

W: I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się. Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego: daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

P: Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego,

W: Módl się za nami.

Modlitwy liturgiczne do Ducha Świętego

(Można je odmówić, do wyboru, na zakończenie koronki)

Najmiłościwszy Boże, nakłoń łaskawie ucha Twego na głos modlitwy naszej i oświeć serca nasze łaską Ducha Świętego, abyśmy byli godnymi szafarzami Twoich tajemnic i kochali Cię miłością wieczną. Amen.

Boże, przed Tobą każde serce stoi otworem, każde pragnienie jest Ci znane i żadna tajemnica nie jest przed Tobą zakryta; oczyść przez udzielenie Ducha Świętego, nasze myśli, abyśmy mogli doskonale Cię kochać i godnie Cię chwalić. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Oczyść, Panie, ogniem Ducha Świętego nasze sumienia i serca, abyśmy służyli Tobie w czystości ciała i podobali się dzięki niewinności duszy. Amen.

Panie, niech Pocieszyciel, który od Ciebie pochodzi, oświeci nasze umysły i zgodnie z obietnicą Twojego Syna doprowadzi je do pełnej prawdy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Prosimy Cię, Panie niechaj zstąpi na nas moc Ducha Świętego, aby oczyścić nasze serca i strzec nas od wszelkich przeciwności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe, i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Nawiedziwszy sumienia nasze, oczyść je, prosimy Cię, aby Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, przychodząc do nas, znalazł przygotowane sobie w nas mieszkanie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

A Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź !”

A kto słyszy, niech powie: „Przyjdź !”

I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie,

Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. [Ap 22, 17)

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

Codzienne ofiarowanie się Duchowi Świętemu

Boże, Duchu Święty,

słodka miłości Ojca i Syna.

(Video) Wołanie o Ducha Świętego - Marcin Zieliński - VI Forum Charyzmatyczne w Koszalinie

Aby całkowicie należeć do Ciebie,

oddaję Ci teraz i na zawsze:

moje serce, moje ciało i duszę,

moje siły i zdolności,

moje cierpienia i radości,

moje życie i śmierć.

Oddaję Ci też wszystkich,

którzy są mi drodzy i wszystko,

czym jestem i co posiadam,

abyś Ty sam mógł tym rozporządzać

i panować nade mną swoją miłością,

teraz i w wieczności. Amen.

Bł. Arnold Janssen SVD

Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu

Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz i na zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce zawsze płonie miłością Boga i bliźniego, a moja wola niech będzie zgodna z wolą Bożą, aby całe moje życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała wraz z Ojcem i Tobą na wieki. Amen.

Modlitwy do Ducha Świętego (3)

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II

Duchu Święty, najsłodszy Gościu serc,

ukaż nam glębokie znaczenie

Wielkiego Jubileuszu, aby dusze nasze

mogły go świętować z wiarą w nadziei,

która nie zawodzi, w miłości,

która nie oczekuje niczego w zamian.

Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!

Duchu Prawdy, który przenikasz

głębokości Boże, żywa pamięci

i proroctwo Kościoła, prowadź ludzkość

do uznania w Jezusie z Nazaretu

Pana chwały, Zbawiciela świata,

najwyższe spełnienie dziejów.

Duchu Stworzycielu,

tamniczy twórco Królestwa Bożego,

mocą Twoich świętych darów

wspomagaj Kościół, aby odważnie

przekroczył próg nowego Tysiąclecia

i niósł przyszłym pokoleniom

światło zbawczego Słowa.

Duchu świętości, Boskie tchnienie,

które porusza wszechświat,

przyjdź i odnów oblicze ziemi.

Wzbudź w sercach chrześcijan

pragnienie pełnej jedności,

aby byli dla świata skutecznym

znakiem i narzędziem

wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem

i jedności całego rodzaju ludzkiego.

Duchu komunii, duszo i podporo Kościoła,

spraw, aby bogactwo charyzmatów i posług

umacniało jedność Ciała Chrystusowego;

spraw, aby wierni świeccy,

osoby konsekrowane i wyświęceni

szafarze sakramentów wspólnie dążyli

do budowania Królestwa Bożego.

Duchu Pocieszycielu, niewyczerpane źródło

radości i pokoju, pobudzaj do solidarności

wobec potrzebujących,

(Video) Koronka (Różaniec) do Ducha Świętego

dodaj chorym otuchy, wystawionych na próby,

obdarz ufnością i nadzieją,

ożyw we wszystkich

chęć czynnego zaangażowania

w budowie lepszej przyszłości.

Duchu Mądrości, który nawiedzasz

umysły i serca,

spraw, aby postęp wiedzy i techniki

służył zyciu, sprawiedliwości i pokojowi.

Wspieraj dialog z wyznawcami innych religii,

pomóż różnym kulturom otworzyć się

na wartość Ewangelii.

Duchu życia, za Twoją sprawą

Słowo stało się ciałem w łonie Dziewicy,

Niewiasty, która milczy i słucha.

Ucz nas wrażliwości na natchnienia

Twojej miłości i gotowości

do odczytywania zawsze znaków czasu,

które stawiasz na drogach historii.

Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!

Tobie, Duchu miłości,

wraz z Ojcem Wszechmogącym

i Synem Jednorodzonym,

wszelka cześć i chwała

po wszystkie wieki wieków. Amen.

Jan Paweł II

Modlitwa do Ducha Świętego za Kościół

Duchu miłości, Tyś zstąpił w dzień Pięćdziesiątnicy na Apostołów zebranych w Wieczerniku i utworzyłeś z nich jeden Kościół, w którym zamieszkałeś; zstąp w naszych czasach w wyjątkowy sposób na Twój święty Kościół i udziel mu najdoskonalszych darów. Oświecaj i błogosław Ojca świętego, wspieraj go radą, pomocą i pociechą. Broń go od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych. Oświecaj i błogosław katolickie duchowieństwo i wszystkich rządzących Twoją owczarnią: kardynałów, biskupów i kapłanów. Błogosław także młodzieży przygotowującej się do służby przy Twym ołtarzu. O Duchu Przenajświętszy, zlej wszystkie Twe dary na te dusze, aby umiały godnie wypełniać swoje tak wzniosłe powołanie i strzeż je od zasadzek ciała, czarta i świata. O Duchu miłości, przez gorącą modlitwę Jezusa wypowiedzianą w przeddzień Jego Męki: „Ojcze święty, spraw, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie”, przez Twą przedziwną jedność z Ojcem i Synem daj, aby w całym Kościele zapanowała jedność. Strzeż go po wszystkie wieki Twą przemożną opieką i złącz wszystkich jego członków węzłem serdecznej miłości. O Duchu miłości, spraw, niechaj zapanuje wśród nas wzajemna miłość. Złącz poróżnione małżeństwa, pogódź zwaśnione rodziny, zbliż mających urazę do siebie. Niechaj pokój, miłość i jedność panuje w państwach, rodzinach i zgromadzeniach, abyśmy się okazali godnymi uczniami Chrystusa i aby Ten, który powiedział: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali”, poznał nas jako uczniów i dzieci swoje. Amen.

Duchu Święty natchnij mnie

Duchu Święty – natchnij mnie.

Miłości Boża – pochłoń mnie.

na właściwą drogę – zaprowadź mnie.

Maryjo Matko, spojrzyj na mnie.

Z Jezusem błogosław mnie:

od wszelkiego złego,

od wszelkich złudzeń,

od wszystkich niebezpieczeństw

zachowaj mnie. AMEN.

Modlitwa św. Augustyna

Bądź mym oddechem Duchu Święty,

ażebym rozważał to co święte;

bądź moją siłą Duchu Święty,

ażebym czynił to, co święte;

bądź mym pragnieniem Duchu Święty,

ażebym ukochał to co święte;

bądź moją mocą Duchu Święty,

ażebym strzegł tego co święte;

strzeż mnie od złego Duchu Święty,

ażebym nie stracił tego co święte. Amen.

* * *

Przyjdź, Światłości prawdziwa. Przyjdź, życie wieczne. Przyjdź, ukryta tajemnico. Przyjdź, bezimienny skarbie. Przyjdź, rzeczywistości niewysłowiona. Przyjdź, szczęśliwości bez końca. Przyjdź, światło nie znające zachodu. Przyjdź, niezawodne oczekiwanie tych wszystkich, którzy mają być zbawieni. Przyjdź, przebudzenie spoczywających. Przyjdź, zmartwychwstanie umarłych. Przyjdź, o Potężny, który zawsze wszystko czynisz, odnawiasz i przetwarzasz swoją wolą. Przyjdź, o Niewidzialny, ze wszech miar Nieuchwytny i Niedotykalny. (…) Przyjdź Ty, którego pragnęła i pragnie moja biedna dusza. Przyjdź sam do mnie samego, ponieważ widzisz, że jestem sam. Przyjdź Ty, który oddzieliłeś mnie od wszystkiego i uczyniłeś samotnym na tej ziemi. Przyjdź Ty, który sam stałeś się we mnie pragnieniem i sprawiłeś, że pragnę Ciebie, całkowicie Niedostępnego. Przyjdź, moje tchnienie i moje życie. Przyjdź, pocieszenie mojej biednej duszy. Przyjdź, moja radości, chwało i rozkoszy bez końca.

św. Symeon Nowy Teolog

* * *

Stajemy przed Tobą, Panie, Duchu Święty. Stajemy obciążeni wprawdzie ludzkimi grzechami, ale specjalnie zebrani w imię Twoje. Przybądź do nas, pozostań z nami, zechciej przeniknąć nasze serca. Naucz nas, co mamy czynić. Ukaż nam drogę, którą mamy kroczyć. Zdziałaj to, czego mamy dokonać. Ty sam bądź natchnieniem i sprawcą naszych rozstrzygnięć, albowiem Ty sam z Bogiem-Ojcem i Synem masz imię chwalebne. Nie dozwól, abyśmy stali się burzycielami sprawiedliwości, albowiem Ty prawość najbardziej miłujesz. Nie dopuść, by niewiedza pchnęła nas na niewłaściwą drogę, by ugięła nas przychylność lub zdeprawował wzgląd na urzędy czy osoby, ale zjednocz nas ze sobą skutecznie samym darem Twojej łaski, abyśmy stanowili jedno w Tobie i w niczym nie odeszli od prawdy. Zebrani zaś w imię Twoje, z opanowaniem i dobrocią trzymając się we wszystkim sprawiedliwości, żebyśmy teraz w niczym nie byli niezgodni z Tobą, zaś w życiu przyszłym za dobre czyny otrzymali nagrodę wiekuistą.

Inwokacja św. Izydora z Sewilli

FAQs

Modlitwy do Ducha Świętego? ›

O Duchu Święty, źródło światła i pokoju, którego kocham z całej duszy mojej - uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twej woli, i przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Przyjdź, mój Pocieszycielu.

Jak przywołać Ducha Świętego? ›

Jak to zrobić? „Przede wszystkim trzeba wytrwale w imię Jezusa prosić Ojca o Ducha Świętego i czekać aż Ojciec odpowie!” (R. Cantalamessa). Potrzeba prostego aktu wiary, prośby skierowanej do Boga: „Przyjdź, nawiedź, napełnij”.

O co mogę prosić Ducha Świętego? ›

o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością, o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Modlitwy tej nauczył Jana Pawła II jego ojciec Karol Wojtyła, kiedy pewnego dnia zauważył, że syn niezbyt gorliwie wypełnia obowiązki ministranta.

Jak modlic się o dary Ducha Świętego? ›

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do ...

Do kogo się modlić o zdrowie? ›

Modlitwa do św. Jana Pawła II o cud, którą można znaleźć w sieci ma następującą treść: „Boże, który jesteś Stwórcą człowieka oraz Panem życia i śmierci, bądź uwielbiony! Jeśli jest Twoją wolą, Panie, abym wyzdrowiał, proszę Cię za przyczyną świętego Jana Pawła II o uzdrowienie mnie z tej choroby.

Jak przyzywać Ducha Świętego? ›

Ducha Świętego przyzywa również nasza wdzięczność. Ilekroć jesteśmy wdzięczni Bogu za Jego dary, ilekroć Mu dziękujemy. Za miłość płaci się tylko miłością, a więc za tę miłość, którą Panu Bogu ofiarowujemy, On nas również ubogaca swoją miłością, czyli Duchem Świętym.

Jak objawia się Duch Święty? ›

Duch Święty przychodzi do człowieka z wielką delikatnością, bez narzucania się, w ciszy oczekującego na Jego zstąpienie serca. On przyjdzie dopiero wówczas, gdy będziesz Go oczekiwał, gdy zaczniesz wsłuchiwać się w każde Jego Słowo i zapragniesz Jego działania w twoim życiu.

Jakie trzy dary daje nam Duch Święty? ›

Katechizm Kościoła katolickiego wymienia 7 darów Ducha Świętego. Są to:
  • Dar Mądrości.
  • Dar Rozumu.
  • Dar Rady.
  • Dar Męstwa.
  • Dar Umiejętności.
  • Dar Pobożności.
  • Dar Bojaźni Bożej.
Jun 7, 2022

Co to znaczy mieć Ducha Świętego? ›

Posiadanie Ducha Świętego oznacza, że dana osoba jest chrześcijaninem. Nie można być chrześcijaninem, jeżeli nie ma się Ducha. Nie ma chrześcijan, którzy nie mają Ducha Świętego.

Po co nam dary Ducha Świętego? ›

Poprzez dary Ducha dostępujemy wspólnoty z Bogiem, udziału w Jego życiu, w Jego potędze, mądrości i świętości, stajemy się dziećmi Bożymi. Dary Ducha Świętego są specjalnymi uzdolnieniami, które pozwalają nam żyć w sposób godny ucznia Jezusa Chrystusa, kształtują duchowość chrześcijańską.

Jak działają dary Ducha Świętego? ›

Dzięki Darowi Umiejętności dostrzegamy Boga w świecie – przyrodzie, kosmosie, naszym otoczeniu i wydarzeniach, których doświadczamy. Dzięki temu darowi potrafimy być wdzięczni za to co otrzymujemy. Dar Pobożności otrzymujemy, aby być ufnym wobec Boga jak dziecko.

Jak modlic się za dorosle dzieci? ›

Proszę Panie, za pośrednictwem Najświętszej Rodziny z Nazaretu, obdarz moje dzieci wszystkim, co dobre. Daj, by nigdy nie zapomniały o Twoich przykazaniach i zawsze czerpały wzór z Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa.

Jakie są dary Ducha Św? ›

7 Darów Ducha Świętego zostały pierwszy raz opisane w księdze Izajasza, który wspominał o darach przyszłego Mesjasza. Dzielimy je na: dar mądrości, dar rozumu, dar wiedzy (umiejętności), dar rady, dar męstwa, dar pobożności i dar bojaźni bożej.

Jaka modlitwa modlic się o zdrowie? ›

Panie i Ojcze nasz, natchnij opiekujących się chorymi miłością i dobrocią dla cierpiących. Daj im cierpliwość i wytrwałość. Chroń ich od wszystkiego złego we wszelkich ich pracach. Daj im siłę moralną i fizyczną, aby sumiennie spełniali swe posłannictwo w imię Boga, który jest najwyższym lekarzem i uzdrowicielem.

Do jakiego świętego modlić się o zdrowie dziecka? ›

do Anioła Stróża: „Aniele Boży Stróżu dziecka, którym Dobry Bóg nas obdarował i Twej opiece powierzył, prosimy Cię, abyś nieustannie czuwał nad nim i wypraszał mu potrzebne łaski: zdrowia, prawidłowego rozwoju i szczęśliwego przyjścia na świat.

Czy modlitwa pomaga w chorobie? ›

Wiara i modlitwa wzmacniają ludzi psychicznie. Sprawiają, że są bardziej odporni na stresy i przeciwności losu, są również bardziej zmotywowani do stawiania czoła trudnościom i chorobie. Nie czują się tak bardzo osamotnieni, wykazują większy optymizm i zadowolenie z życia.

Jak się otworzyć na Ducha Świętego? ›

Po chrzcie jest się konfirmowanym na członka Kościoła i otrzymuje się dar Ducha Świętego przez nałożenie rąk. Pan powiedział: „A kto okaże wiarę, zatwierdzicie w moim kościele przez nałożenie nań rąk, a ja ześlę na nich dar Ducha Świętego” (NiP 33:15).

Jak współpracujesz w swoim życiu z Duchem Świętym? ›

Duch Święty dla średniozaawansowanych

Będziemy na przykład pociągnięci do podejścia do człowieka na ulicy i powiedzenia mu, że Bóg jest jego Ojcem – co spowoduje zmianę w jego sercu (przykład prawdziwy). Duch na tym etapie uzdalnia, uczy współpracy i dodaje odwagi w przeciwnościach – jest przecież Pocieszycielem.

Co to jest Duch Święty? ›

w chrześcijaństwie imię trzeciej Osoby Boskiej (Trójca Święta). W Starym Testamencie nie jest odrębną osobą, lecz atrybutem Boga, który przez niego działa w świecie i historii: kieruje czynami i słowami wybranych ludzi, przywódców Izraela i proroków, dokonuje moralnej i religijnej odnowy człowieka i świata.

Co to jest odpoczynek w Duchu Świętym? ›

Odpoczynek w Duchu, spoczynek w Duchu Świętym, padanie w Duchu, upadkiem w mocy, owładnięcie przez Ducha – termin opisujący doświadczenie religijne w ruchu charyzmatycznym, obejmujące niekontrolowany i niezamierzony upadek osoby na podłogę.

Jak działa w nas Duch Święty? ›

Duch Święty jest wzywany w sakramencie pojednania, żeby dać nam przebaczenie i wolność od grzechu. Przed spowiedzią dobrze jest prosić Ducha Świętego o poznanie swojej słabości, bo Duch Święty prowadzi nas do prawdy. Nie zostawia nas jednak samych z trudną prawdą o naszym grzechu.

W jaki sposób działa Duch Święty w Kościele? ›

Prowadzi ludzi do poznania prawdy objawionej przez Boga i do jej przyjęcia. Jako Ożywiciel i Uświęciciel ożywia i uświęca Kościół, jednoczy go, rozwija życie duchowe wiernych, uczy modlitwy, inspiruje ich do życia opartego na miłości Bożej.

Bądź nam zawsze niebieskim Pocieszycielem i uświęcaj nas siedmiorakimi darami Twoich łask:. – darem mądrości , abyśmy poznali i umiłowali Prawdę wiekuistą i nigdy nie przenosili znikomych dóbr doczesnych nad dobra wieczne,. – darem rozumu , który nam daje prawdziwe poznanie prawd wiary,. – darem rady , abyśmy zawsze poznawali i wybierali to, co się Bogu podoba,. – darem mocy , aby nam dał siłę potrzebną do zwyciężenia wszystkich przeszkód na drodze zbawienia,. – darem umiejętności , aby nas prowadził zawsze drogą przykazań Bożych,. – darem pobożności , abyśmy z weselem i radością oddawali się wszystkiemu, czego wymaga służba Boża,. – darem bojaźni Bożej , abyśmy z synowskiej miłości ku Bogu lękali się obrażać Go jakimkolwiek grzechem i zawsze pamiętali, że grzech jest największym złem na świecie i naraża grzesznika na wieczne potępienie.. Duchu Święty Boże, który wydajesz świadectwo o Chrystusie,. Duchu Święty Boże, który kierujesz losami ludzkości,. Duchu Święty Boże, który napełniasz okrąg ziemi,. Duchu Święty Boże, z którego wszelka moc pochodzi,. Duchu Święty Boże, który nauczasz nas swej prawdy,. Duchu Święty Boże, który przebywasz w naszych sercach,. Duchu Święty Boże, który przenikasz najskrytsze tajniki serca,. Duchu Święty Boże, który oświecasz nasze myśli,. Duchu Święty Boże, który odradzasz nas duchowo,. Duchu Święty Boże, miłosierny dawco darów,. Duchu Święty Boże, Duchu mądrości i rozumu,. Duchu Święty Boże, Duchu rady, męstwa i pobożności,. Duchu Święty Boże, Duchu bojaźni Bożej i roztropności,. Duchu Święty Boże, który napełniałeś Apostołów odważnie głoszących Chrystusa,. Duchu Święty Boże, Pocieszycielu nasz drogi,. Duchu Święty Boże, który oczyszczasz nasze serca,. Duchu Święty Boże, który nas ożywiasz i czynisz dziećmi Bożymi,. Duchu Święty Boże, odwieczne źródło pociechy,. Duchu Święty Boże, Duchu mocy umacniającej w naszych troskach,. Duchu Święty Boże, który prowadzisz nas na drodze doskonałości,. Duchu Święty Boże, Duchu ciszy otwartej na Boga,. Duchu Święty Boże, ożywcze źródło mocy,. Duchu Święty Boże, Duchu radości płynącej z życia w Prawdzie,. Duchu Święty Boże, dawco wiary, pokoju i żarliwości,. Duchu Święty Boże, światłości Patriarchów,. Duchu Święty Boże, natchnienie Proroków,. Duchu Święty Boże, kierujący posługą Apostołów,. Duchu Święty Boże, zwycięstwo męczenników,. Duchu Święty Boże, mądrości wyznawców,. Duchu Święty Boże, czystości dziewic,. Duchu Święty Boże, namaszczenie wszystkich świętych Pańskich,. Duchu Święty Boże, który tworzysz, ożywiasz i uświęcasz Kościół Chrystusowy.. Z Ducha Świętego w Maryi Pannie począł się Jezus (Łk 1,35) Duch Święty spoczął na Jezusie podczas chrztu w Jordanie (Mt 3,16) Przez Ducha Świętego Jezus wyprowadzony na pustynię (Łk 4,1) Duch Święty zstąpił na Maryję i Apostołów trwających na modlitwie w Wieczerniku (Dz 2,2) Duch Święty działa w duszy sprawiedliwego (1Kor 3,16). „…który niech usposobi nasze serca na przyjęcie pełni łask Ducha Świętego” „…który niech nam udzieli Ducha Świętego, pomnoży i wzmocni w nas wiarę, nadzieję i miłość” „…który niech nas przez Ducha Świętego umocni, oświeci, prowadzi, rządzi i uświęca” „…który niech nasze serca zapali miłością Ducha Świętego i napełnia najgłębszą pokorą, ła-godnością, cierpliwością, uległością, oddaniem, mocą i świętością” „…który niech ześle nam siedem darów oraz owoce Ducha Świętego i użycza wszystkiego, co dobre, a powstrzymuje od wszystkiego, co złe”. O Duchu Święty, uświęć mnie; o Duchu czystości, oczyść mnie; o Duchu zbawienia, zbaw mnie; o Duchu najmożniejszy, wzbogać mnie; o Duchu gorejący miłością, zapal moje serce.. Duchu Święty, pochodzący od Ojca i Syna,. Duchu Święty, któryś na początku świata unosił się nad wodami i udzieliłeś im płodności,. Duchu Święty, któryś przemawiał przez święte sługi Boże,. Duchu Święty, którego namaszczenie daje nam poznać wszystkie rzeczy,. Duchu Święty, który dajesz świadectwo o Jezusie Chrystusie,. Duchu Prawdy, który nas nauczasz wszystkiego,. Duchu Święty, któryś zstąpił na Maryję Pannę,. Duchu Pański, który napełniasz okrąg ziemi,. Duchu Święty, w as przebywający,. Duchu mądrości i rozumu,. Duchu rady i męstwa,. Duchu umiejętności i pobożności,. Duchu bojaźni Bożej,. Duchu łaski i miłosierdzia,. Duchu miłości i pokoju,. Duchu pokory i czystości,. Duchu dobroci i cichości,. Duchu różnorakich łask,. Duchu przenikający skrytości Boże,. Duchu Święty, modlący się za nami wzdychaniem niewymownym,. Duchu Święty, któryś zstąpił na Jezusa Chrystusa w postaci gołębicy,. Duchu Święty, przez którego na nowo się rodzimy,. Duchu Święty, napełniający nasze serca miłością,. Duchu Święty, przysposabiający nas za dzieci Boże,. Duchu Święty, któryś zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków,. Duchu Święty, który według swej woli wszystkim rozdajesz dary,. Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.. Od wszelkiego grzechu,. Od pokus i zasadzek złego ducha,. Od zuchwałości i rozpaczy,. Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie,. Od uporu i zatwardziałości serca,. Od wszelkiej zmazy ciała i duszy,. Od ducha nieprawości,. Od wszelkiej pychy i kłamstwa,. Od wszelkiej obłudy i nieszczerości,. Od próżności i lekkomyślności,. Od lenistwa i niedbalstwa w służbie Twojej,. Od sprzeciwiania się natchnieniom Twoim,. Od wszelkiej nieroztropności i pomyłek,. Od wszelkich złych duchów,. Abyśmy, żyjąc duchem, duchem także działali,. Abyśmy, pomnąc na to, że jesteśmy Twoją świątynią, Duchu Święty, nigdy jej nie znieważali,. Abyśmy, żyjąc duchem, nie szli za skłonnościami ciała,. Abyśmy sprawy ciała duchem umartwiali,. Abyśmy nigdy nie zasmucali Ciebie, któryś jest Świętym Duchem Bożym,. Abyśmy zachowali jedność umysłów dążąc do pokoju,. Abyśmy łatwo nie wierzyli wszystkim duchom,. Abyśmy doświadczali duchy, czy są od Boga,. Abyś w nas odnowił ducha prawego,. Abyś nas prostą drogą prowadził ku zbawieniu wiecznemu,. Abyś nas umacniał Twym wszechwładnym Duchem,. Duchu Święty mądrości,. Duchu Święty rozumu,. Duchu Święty rady,. Duchu Święty męstwa,. Duchu Święty umiejętności,. Duchu Święty pobożności,. Duchu Święty bojaźni Bożej,. Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów,. Duchu Święty, nasz Pocieszycielu,. Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej,. Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,. Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,. Od zatwardziałości serca,. Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,. Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,. Od nagłej i niespodziewanej śmierci,. Od potępienia wiekuistego,. Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,. Przez Twoje przyjście w językach ognistych,. My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO ZA KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY. Przyjdź, Duchu Miłości i Pokoju!. Przyjdź, Duchu Miłości i Pokoju!. Przyjdź, Duchu Miłości i Pokoju!. Duchu Święty Boże, który wydajesz świadectwo o Chrystusie,. Duchu Święty Boże, który kierujesz losami ludzkości,. Duchu Święty Boże, który napełniasz okrąg ziemi,. Duchu Święty Boże, z którego wszelka moc pochodzi,. Duchu Święty Boże, który nauczasz nas swej prawdy,. Duchu Święty Boże, który przebywasz w naszych sercach,. Duchu Święty Boże, który przenikasz najskrytsze tajniki serca,. Duchu Święty Boże, który oświecasz nasze myśli,. Duchu Święty Boże, który odradzasz nas duchowo,. Duchu Święty Boże, miłosierny dawco darów,. Duchu Święty Boże, Duchu mądrości i rozumu,. Duchu Święty Boże, Duchu rady, męstwa i pobożności,. Duchu Święty Boże, Duchu bojaźni Bożej i roztropności,. Duchu Święty Boże, który napełniałeś Apostołów odważnie głoszących Chrystusa,. Duchu Święty Boże, Pocieszycielu nasz drogi,. Duchu Święty Boże, który oczyszczasz nasze serca,. Duchu Święty Boże, który nas ożywiasz i czynisz dziećmi Bożymi,. Duchu Święty Boże, odwieczne źródło pociechy,. Duchu Święty Boże, Duchu mocy umacniającej w naszych troskach,. Duchu Święty Boże, który prowadzisz nas na drodze doskonałości,. Duchu Święty Boże, Duchu ciszy otwartej na Boga,. Duchu Święty Boże, ożywcze źródło mocy,. Duchu Święty Boże, Duchu radości płynącej z życia w Prawdzie,. Duchu Święty Boże, dawco wiary, pokoju i żarliwości,. Duchu Święty Boże, światłości Patriarchów,. Duchu Święty Boże, natchnienie Proroków,. Duchu Święty Boże, kierujący posługą Apostołów,. Duchu Święty Boże, zwycięstwo męczenników,. Duchu Święty Boże, mądrości wyznawców,. Duchu Święty Boże, czystości dziewic,. Duchu Święty Boże, namaszczenie wszystkich świętych Pańskich,. Duchu Święty Boże, który tworzysz, ożywiasz i uświęcasz Kościół Chrystusowy.. Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc.. Duchu Święty, pochodzący od Ojca i Syna,. Duchu Święty, któryś na początku świata unosił się nad wodami i udzieliłeś im płodności,. Duchu Święty, któryś przemawiał przez święte sługi Boże,. Duchu Święty, którego namaszczenie daje nam poznać wszystkie rzeczy,. Duchu Święty, który dajesz świadectwo o Jezusie Chrystusie,. Duchu Prawdy, który nas nauczasz wszystkiego,. Duchu Święty, któryś zstąpił na Maryję Pannę,. Duchu Pański, który napełniasz okrąg ziemi,. Duchu Święty, w as przebywający,. Duchu mądrości i rozumu,. Duchu rady i męstwa,. Duchu umiejętności i pobożności,. Duchu bojaźni Bożej,. Duchu łaski i miłosierdzia,. Duchu miłości i pokoju,. Duchu pokory i czystości,. Duchu dobroci i cichości,. Duchu różnorakich łask,. Duchu przenikający skrytości Boże,. Duchu Święty, modlący się za nami wzdychaniem niewymownym,. Duchu Święty, któryś zstąpił na Jezusa Chrystusa w postaci gołębicy,. Duchu Święty, przez którego na nowo się rodzimy,. Duchu Święty, napełniający nasze serca miłością,. Duchu Święty, przysposabiający nas za dzieci Boże,. Duchu Święty, któryś zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków,. Duchu Święty, który według swej woli wszystkim rozdajesz dary,. Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.. Od wszelkiego grzechu,. Od pokus i zasadzek złego ducha,. Od zuchwałości i rozpaczy,. Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie,. Od uporu i zatwardziałości serca,. Od wszelkiej zmazy ciała i duszy,. Od ducha nieprawości,. Od wszelkiej pychy i kłamstwa,. Od wszelkiej obłudy i nieszczerości,. Od próżności i lekkomyślności,. Od lenistwa i niedbalstwa w służbie Twojej,. Od sprzeciwiania się natchnieniom Twoim,. Od wszelkiej nieroztropności i pomyłek,. Od wszelkich złych duchów,. Duchu Święty mądrości,. Duchu Święty rozumu,. Duchu Święty rady,. Duchu Święty męstwa,. Duchu Święty umiejętności,. Duchu Święty pobożności,. Duchu Święty bojaźni Bożej,. Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów,. Duchu Święty, nasz Pocieszycielu,

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości , abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu , abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności , abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady , abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa , abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności , abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej , abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej.. Duchu Święty natchnij mnie, Miłości Boża, pochłoń mnie, Na właściwą drogę zaprowadź mnie, Maryjo, Matko, spojrzyj na mnie, Z Jezusem błogosław mi, Od wszelkiego złego, od wszelkich złudzeń, od wszelkich niebezpieczeństw zachowaj mnie.. Przyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią.. Daj mi miłość Twoją.. Kyrie, elejson.Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.. Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami.. Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami.. Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami.. Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty.. My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty.

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym. zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego. świata nie przedkładał nad dobro wieczne;. daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione. na ile tylko. jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej;. daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił. do Boga, a. gardził marnościami tego świata;. daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród. niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą;. daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela. i. znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony;. daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu,. w. modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej;. daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie. dla miłości Twojej.. Przyjdź, skarbie bez miana,. przyjdź, światłości bez zmierzchu,. przyjdź, radości wieczna,. nadziejo, która chcesz nas zbawić.. Ojcze nasz i Chwała Ojcu (7 razy). na uproszenie 7 darów Ducha Świętego. W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie,. O. I odnowisz oblicze ziemi.. Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz tajniki. naszych serc, odnów nas swą ożywczą łaską i spraw, abyśmy byli. wiernymi świadkami Twojej prawdy.. Duchu Święty Boże, który wydajesz świadectwo o Chrystusie,. Duchu Święty Boże, który kierujesz losami ludzkości,. Duchu Święty Boże, który napełniasz okrąg ziemi,. Duchu Święty Boże, z którego wszelka moc pochodzi,. Duchu Święty Boże, który nauczasz nas swej prawdy,. Duchu Święty Boże, który przebywasz w naszych sercach,. Duchu Święty Boże, który przenikasz najskrytsze tajniki serca,. Duchu Święty Boże, który oświecasz nasze myśli,. Duchu Święty Boże, który odradzasz nas duchowo,. Duchu Święty Boże, miłosierny dawco darów,. Duchu Święty Boże, Duchu mądrości i rozumu,. Duchu Święty Boże, Duchu rady, męstwa i pobożności,. Duchu Święty Boże, Duchu bojaźni Bożej i roztropności,. Duchu Święty Boże, który napełniałeś Apostołów odważnie. głoszących Chrystusa,. Duchu Święty Boże, Pocieszycielu nasz drogi,. Duchu Święty Boże, który oczyszczasz nasze serca,. Duchu Święty Boże, który nas ożywiasz i czynisz dziećmi Bożymi,. Duchu Święty Boże, odwieczne źródło pociechy,. Duchu Święty Boże, Duchu mocy umacniającej w naszych troskach,. Duchu Święty Boże, który prowadzisz nas na drodze doskonałości,. Duchu Święty Boże, Duchu ciszy otwartej na Boga,. Duchu Święty Boże, ożywcze źródło mocy,. Duchu Święty Boże, Duchu radości płynącej z życia w Prawdzie,. Duchu Święty Boże, dawco wiary, pokoju i żarliwości,. Duchu Święty Boże, światłości Patriarchów,. Duchu Święty Boże, natchnienie Proroków,. Duchu Święty Boże, kierujący posługą Apostołów,. Duchu Święty Boże, zwycięstwo męczenników,. Duchu Święty Boże, mądrości wyznawców,. Duchu Święty Boże, czystości dziewic,. Duchu Święty Boże, namaszczenie wszystkich świętych Pańskich,. Duchu Święty Boże, który tworzysz, ożywiasz i uświęcasz Kościół. Chrystusowy.. Przyjdź Duchu Święty. doprowadź mnie do całej prawdy,. odrzucając wszelki fałsz i podstęp. Przyjdź Duchu Święty. oświeć mnie, aby odkryć kłamstwo. szczególnie kiedy szatan. przebiera się za anioła światłości. Przyjdź Duchu Święty. otwieram się całkowicie na twoje natchnienia i poruszenia. Uczyń ze mną, co zechcesz,. poddaję moje plany Twoim,. chcę tylko, by moje życie było takie, jakim Ty chcesz je. widzieć.. Przyjdź Duchu Święty. i daj mi miłość i zrozumienie Słowa Bożego. Otwórz moje uszy, abym go słuchał. i siłę woli, abym za nim szedł i był mu posłuszny.

„Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości , abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu , abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności , abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady , abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa , abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności , abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej , abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej.. „Uwielbiam Cię, Duchu Święty, oddaję się Tobie i z ufnością proszę, abyś zawsze mieszkał we mnie, wszystkiego mnie nauczył i hojnie udzielał mi swoich darów.. Duchu Święty, Duchu bojaźni Bożej, natchnij nas odrazą do każdego grzechu, strzeż w pokusach, pomóż ujarzmić nieopanowane namiętności, obdarz nas łaską ducha dziecięctwa wobec Ojca Najwyższego, zachowaj od wszelkiej pychy i zuchwałości.. Duchu Święty, Duchu męstwa, naucz nas świętej, chrześcijańskiej odwagi, abyśmy nie lękali się podejmować rzeczy wielkich dla Boga, abyśmy dla Niego znosili krzyże i doświadczenia, a w niebezpieczeństwach w Nim naszą ufność pokładali.. Duchu Święty, Duchu rozumu, naucz nas wnikać w głębię prawdy Bożej, daj nam stałość i pewność wiary, pomóż poznać wielkość Boga, która przewyższa wszelkie nasze pojęcie.. Duchu Święty rozumu, Duchu Święty rady, Duchu Święty męstwa, Duchu Święty umiejętności, Duchu Święty pobożności, Duchu Święty bojaźni Bożej, Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów, Duchu Święty, nasz Pocieszycielu, Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże.. Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej, OOd sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, Od braku serca wobec bliźnich naszych, Od zatwardziałości serca, Od zaniedbania pokuty aż do śmierci, Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, Od nagłej i niespodziewanej śmierci, Od potępienia wiekuistego, Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa, Przez Twoje przyjście w językach ognistych, My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.. Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył, Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył, Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył, Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył, Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył, Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył, Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył, Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Codzienna modlitwa do Ducha Świętego Duchu Przenajświętszy, którego kocham z całej duszy mojej,. uwielbiam Cię.. Pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie.. Przyjdź Duchu Święty Przyjdź Duchu Święty. Przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie.. Przemień naszą gorycz w słodycz Twej łaski.. Niech moje serce zawsze płonie miłością Boga i bliźniego, a moja wola niech będzie zgodna z wolą Bożą, aby całe moje życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała wraz z Ojcem i Tobą na wieki.. Módlmy się: Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz tajniki naszych serc, odnów nas swą ożywczą łaską i spraw, abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej prawdy.. Ty, który mieszkasz w nas, aby wspomagać naszą słabość, ześlij ogień Twej Bożej mocy, aby oczyścił nas, umocnił i obudził tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem.. Do tych wszystkich darów, O Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości.. Przyjdź Duchu Święty i odnów mnie, abym był nowym stworzeniem.. Przyjdź Duchu Święty i daj mi miłość i zrozumienie Słowa Bożego.. Tłumaczy, w jaki sposób działa Duch Święty.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,Duchu Święty, Boże,Święta Trójco, Jedyny Boże,Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej,Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz,Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami,Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu,Duchu Święty, który zstąpiłeś na apostołów w postaci języków ognistych,Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniałeś serca uczniów Pańskich,Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie chrztu świętego,Duchu Święty, który nas umocniłeś w sakramencie bierzmowania,Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi swoimi,Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych,Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności,Duchu Święty, źródło radości,Duchu Święty, strażniku sumień naszych,Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją,Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu,Duchu Święty, dawco rady i męstwa,Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności,Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej,Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości,Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych,Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.. Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże,Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski,Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej,Od braku serca wobec bliźnich naszych,Od zatwardziałości w grzechach,Od zaniedbania pokuty,Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,Od nagłej i niespodziewanej śmierci,Od potępienia wiekuistego,My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty .Abyś Kościół Twój święty rządzić i zachować raczył,Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył,Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył,Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć ra­czył,Abyś nas oczyścić i godne w nas mieszkanie dla siebie przygotować raczył,Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył,Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić i zachować raczył,. K: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.. Prowadź mnie, Duchu Święty, abym czynił to, co jest święte.. s. Mariam – „Małej Arabki” O Duchu Święty, źródło pokoju i światłości, przyjdź mnie oświecić.Jestem głodna – przyjdź mnie nakarmić.Jestem spragniona – przyjdź mnie orzeźwić.Jestem ślepa – pozwól abym przejrzała.Jestem słaba – przyjdź mnie umocnić.Jestem biedna – przyjdź mnie ubogacić.Jestem nieoświecona – przyjdź i daj mi poznać Jezusa.Przyjdź, mój Pocieszycielu!. Duchu Święty, powierzam się Tobie.. Ty jesteś nieodłączny od każdej rzeczy aż do dna jej siły.. Błogosławimy Cię, Panie wszystkich rzeczy.. Chwała Tobie, Duchu.. Tyś jest Duchem, który posyła proroków i wzbudza apostołów.. Jemu chwała i cześć przez wszystkie wieki wieków.. Przyjdź, Duchu Święty, dokonaj cudu przemiany mego serca, abym się stał podobny do Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.. O siedem darów Ducha Świętego Modlitwa ze Szkoły Modlitwy Jana Pawła II. O dar miłości i życie miłością Duchu Święty, Miłości przedwieczna Boga Ojca i Syna,Racz mi udzielić miłości Twojej, abym Boga i bliźniego mógł i chciał kochać.Daj radość Twoją, abym w Bogu szukał pocieszenia.Daj pokój Twój, aby nic szczęścia duszy mojej zniszczyć nie zdołało.Daj cierpliwość, abym chętnie i troskliwie służył braciom.Daj miłosierdzie Twoje, abym dobrze czynić chciał i umiał.Daj łaskawość Twoją, abym był skłonny zawsze przebaczać.Daj słodycz Twoją, abym wady i słabości braci pogodnie znosił.Daj wiarę, abym pobożnie trwał przy Tobie.Daj skromność w myślach, słowach i uczynkach moich.Daj wstrzemięźliwość i czystość, abym nigdy złem nie plamił duszy i ciała mojego.

(Wt) Proszę Cię Święty Duchu Mądrości, spraw by wszyscy ludzie szukali Niebieskiego Winnego Krzewu, by nasze dusze tęskniły za jego owocami.. Oto jestem w moim ubóstwie i nędzy, błagam Cię Święty Duchu Mądrości nawiedź mnie abym mógł poznać, co jest miłe Tobie, ukaż mi Królestwo miłości zachowane dla prawych i świętych.. Przyjdź ożywić mnie Twoją Czystością.. Boska Światłości mojej duszy, daj mi pobożność Twoich Świętych, abym święcie przestrzegał Twoich Praw.. Duchu Bojaźni, w swej mocy spraw, byśmy wszyscy dowiedzieli się, że Ty jesteś Bogiem, dzięki któremu możemy otrzymać Wieczne Życie, Radość i Pokój.. Naucz nas wznosić głos jedynie dla uwielbiania Twojej Obecności pełnej Chwały.. O Stworzycielu, Duchu Święty, błogosławię Cię, uwielbiam, poddaję się Tobie.. Zstąp na nas aby nas odnowić.. Niech będzie uwielbiona, wysławiona, nigdy niegasnąca Miłość. O Duchu Święty, Duchu Pocieszycielu, Duchu radości, i miłości.

Przyjdź Duchu Święty i spraw bym umarł dla człowieka starego który mnie pociąga do grzechu.. Przyjdź Duchu Święty i odnów mnie, abym był nowym stworzeniem.. Przyjdź Duchu Święty i rozpal we mnie ogień Twojej miłości, abym kochał wszystkich ludzi, szczególnie biednych i najbardziej potrzebujących.. Przyjdź Duchu Święty oświeć mnie, aby odkryć kłamstwo szczególnie kiedy szatan przebiera się za anioła światłości.. Przyjdź Duchu Święty otwieram się całkowicie na twoje natchnienia i poruszenia.. Przyjdź Duchu Święty, i wzmocnij moją miłość.. Duchu Święty, Pocieszycielu, racz udoskonalić w nas dzieło rozpoczęte przez Jezusa; spraw aby modlitwa, którą zanosimy w imieniu całego świata była mocna i stała; przyspiesz nam czas głębokiego życia wewnętrznego; rozpal w nas zapał apostolski, który by dosięgał wszystkich ludzi i wszystkie narody, gdyż wszystkie są odkupione krwią Chrystusa i wszystkie stanowią Jego dziedzictwo Skrusz w nas wrodzoną pychę i podnieś na wyżyny świętej pokory, prawdziwej bojaźni Bożej i wielkodusznej odwagi.. Niech wszystko wreszcie będzie zgodne z ostatnią modlitwą Syna do Ojca i z tym zdrojem Twojej, o Duchu Święty, miłości, która z woli Ojca i Syna spłynęła na Kościół i jego instytucje, na poszczególne dusze i narody.. Przyjdź, Duchu Święty, jako Moc z wysoka.. Przyjdź, Duchu Święty, jako Ten, który przekonuje, że Jezus zmartwychwstał.. Duchu Święty, zstąp dzisiaj na moją miejscowość, na każdy dom, nie omiń żadnej ulicy, żadnego domu.. Zstąp, Duchu Święty, aby rozradowało się serce tego ludu, aby każdy mógł wyznać, że Bóg jest dobry, że Jezus jest Panem i nie ma innego.

O, pełen miłości Duchu Święty, serce moje wzdycha do Ciebie i pragnie Cię moja dusza, abyś jej udzielił swych łask i użyźnił miłością.. Przeto wzdycham serdecznie i wołam do Ciebie ze łzami: Przyjdź, o Duchu Święty, pełen łaskawości Pocieszycielu, nawiedź mnie i zostań ze mną na zawsze.. Serce moje jest nieczyste - lecz Ty możesz je oczyścić; jest pełne złości - lecz Ty możesz je uczynić dobrym; jest twarde - lecz Ty możesz je zmiękczyć; jest ubogie - lecz Ty możesz je wzbogacić; jest słabe - lecz Ty możesz je wzmocnić i uleczyć; jest suche - Ty możesz je zwilżyć rosą swej łaski i użyźnić.. Przyjdź, Duchu Pocieszycielu, gdyż serce moje jest niespokojne, dopóki Ciebie nie posiądzie.. O Duchu Święty, uświęć mnie; o Duchu czystości, oczyść mnie; o Duchu zbawienia, zbaw mnie; o Duchu najmożniejszy, wzbogać mnie; o Duchu gorejący miłością, zapal moje serce.. O Duchu Pocieszycielu, pociesz mnie; o Duchu Święty użyźniający serca ludzkie, użyźnij moje serce.. Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź, gwiazdo żeglarzy i bezpieczny porcie rozbitków, i racz mieć litość nade mną!. Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc.. Przyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią.. Ty, który spoczywasz w Chrystusie, Duchu mądrości i rozumu, Duchu rady i męstwa, Duchu wiedzy i bojaźni Bożej, wielbimy Ciebie.. Ty, który przenikasz głębokości Boga; Ty, który oświecasz oczy naszych serc; Ty, który udzielasz siebie naszemu duchowi; Ty, przez którego odbijamy w sobie chwałę Boga, wielbimy Ciebie.. Przybądź, Duchu Święty,. Przybądź, wieczna radości,. Przybądź Ty który pragnąłeś i pragniesz mojej duszy,. Przybądź Ty sam, do mnie samego.. Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie,. Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem.. Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie,. Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem.

Duchu Święty uwielbiam Ciebie, wielbię Twe dary, łaski i wielkie czynności Twoje; Ogniu święty, zawsze gorejący, Duchu Poświęcicielu, Duchu prawdy, przybądź, napełnij, oczyść i poświęć serca nasze.Duchu Wszechmogący, Tyś łaską Twoją stworzył świat nowy i napełnił go swymi dary: sieroty jesteśmy nędzne, słabość jest naszym udziałem, niemoc śmiertelna trawi nas; wśród otaczających nas szkopułów jesteśmy tak bliscy zguby, że nie zdołamy ujść przed nią jeśli nie raczysz pośpieszyć ku ratunkowi naszemu, nie rozproszysz bojaźni naszej i nie wskrzesisz nadziei.Mocą Twoją Ciało Syna Bożego utworzyło się w łonie przenajświętszej Maryi Panny, Matki Jezusa, Zbawcy mojego; uczyń ze mnie stworzenie nowe, dla Jezusa Chrystusa, obróć na korzyść moją zasługi męki i śmierci Jego; spraw abym zamiłował w krzyżu i nauce Jego i bądź podstawą wszystkich czynności moich.O Światłości żywa co niewidomych oświecasz, a słabość w moc zamieniasz, utwierdź w upadającej duszy mojej dobro którego od niej wymagasz, racz ją udoskonalić i spełnij to wszystko co łaska Twoja w niej działać poczęła.Obdarz mię duchem skupienia i modlitwy, duchem miłosierdzia i gorliwości; a zniszcz we mnie ducha świata, rozkoszy, zmysłowości nikczemności; odnów mój rozum i serce tak dalece, iżby myśli moje skłonności, rozmowy i wszystkie czyny moje zupełnie się odmieniły.Uczyń ze mnie doskonałego naśladowcę Jezusa Chrystusa, spraw abym zbawienie moje uważał za rzecz najważniejszą, abym ciągle w tej mierze pracował, czyniąc wszystko, przez łaskę Jezusa Chrystusa, dla większej chwały Boga mojego.Panie, napełnij nas duchem Twoim i zachowaj go w nas; bądź mocą naszą w walkach z nieprzyjacielem, a w godzinę śmierci, bądź nam nagrodą za odniesione zwycięstwa.Duchu prawdy i światła, mocy i świętości, zlej na nas zdroje łask swoich, niechaj przez Ciebie czystość, miłość, pokój, pokora i wiara panują na zawsze w sercach naszych.Spraw abyśmy często przyjmowali Jezusa Chrystusa w Sakramencie przenajświętszym, z sercem czystym, zdobnym wszelkimi cnotami, a potem stali się biesiadnikami uczty niebieskiej, gdzie Zbawca nasz nieustannie napawa słodyczą wiekuistą tych, którzy Mu wiernie na ziemi służyli.. HYMN.Na Piotrowej stawion skaleKościół boży — Ty przez wieki,Duchu Święty, chronisz stalePłaszczem tkliwej swej opieki...Moc Twa prawdy pilnie strzeże,By nie ćmiła jej ułuda,Moc Twa na świadectwo wierzeCzyni znaki, dziwy, cuda ...Twa przedziwna, Duchu, władzaZapładniając wód strumienie,Nowe z nurtów wyprowadzaSynów bożych pokolenie.Dwóch serc związek oblubieńczyTwa moc, Duchu, tchnieniem świętemRajskich świateł tęczą wieńczy,Czyniąc „wielkim sakramentem“.Przez ciąg wieków nieprzerwanyTwa moc, Duchu, zawsze żywaŚle biskupy i kapłany,Żeńce twe na wielkie żniwa...Przez nich wiernym gładzisz grzechy,Krzepisz, by w bój biegli śmiało,A na pokarm, w zdrój pociechy,Zbawcy dajesz Krew i Ciało...Przez burz fale — ludy świataKu zbawienia wiodąc mecie,Ty, dusz Wódz, po wszystkie lataNiewidzialny władasz w świecie...O, rządź nami, Wodzu błogi,Kieruj w życiu, strzeż przy zgonie,A zmęczonym — trudem drogiWian zwycięstwa włóż na skronie!. HYMN.Czyż najtwardszych serc nie wzrusząDzieła, Duchu, Twej dobroci?Duszy zbożnej Tyś jest duszą,Zorzą, co jej błękit złoci...!Bóstwa wpływem tajemniczymTy, światłości serca błoga,Sprawiasz, że się w szereg liczymPrzywłaszczonych synów Boga ...!Ludzkich złości niepamiętnaDobroć twoja, Duchu Boże,Bożych lic w nas jawi piętna.Bożych uczuć nieci zorze...!Nieśmiertelne swemi daryTwa dłoń w duszy ziarna sieje:Ty w nią światło wlewasz wiary,Żar miłości i nadzieję.Na poświęceń drogę szczytnąNęcąc, w znojnych walk pomroce,Przez Cię cnoty pąki kwitnąI rumienią się owoce...Ty, jak rosa w róż kielichy,Gdy wkrąg burza wały spiętrza,Ty, jak wiosny podmuch cichyW serc zbolałych wchodzisz wnętrza!O, jak słodką jest rozmowa,Jaką darzysz, Gościu miły,Błogie natchnień Twoich słowaIleż światła ślą i siły!Duchu łaski, niech nam świeciLice Twoje najłaskawsze,By przybrane boże dzieciŻyciem bożym żyły zawsze...!. HYMN.Darząc duszę tkliwą piecząCo tak wielkie dziwy działa,Ty w moc, Duchu, nadczłowiecząKrewkie nasze zbroisz ciała ...Któż Twój zbawczy wpływ wysłowi,Co żądz ślepych nie uśmierca,Ale daje człowiekowiMoc nad każdem drgnieniem serca ?Kto miłości bezmiar pojmie,Co lęk śmierci z serc odgania,Już dziś dając nam rękojmieChwalebnego zmartwychwstania ?A gdy spłynie nad zgliszcz próchnoOdrodzenia zorza złota,Prochy naszych ciał prędziuchnoTwa moc wskrzesi do żywota... !Twa moc, Duchu, je przemieni,Da im pełnię kras uroczą,Iż, jak gwiazdy, Twych promieniCzarujący wdzięk roztoczą...!Odrzuciwszy ziemskie nędze,Jak żar, co ze słońc wybucha,Wzlecą w rajski brzask w potędze,Obleczone w jasność Ducha...!Na Baranka szczęsne godyTy nas, Duchu, w żywem ciele,Wwiedziesz tam, gdzie uśmiech młodyI wieczyste lśni wesele ...!O, spraw, byśmy, depcąc zbrodnieDo ostatniej życia chwiliI w czyn męski bieżąc godnie,Na ten wieniec zasłużyli !.... HYMN.Duchu Święty, Światło boże,Uwieńcz wielkie dzieło Słowa:Niech nad światem jasne zorzeRozpłomieni światłość nowa!Niech przybrane boże dzieciJedność uczuć łączy szczera,Niech w nich bratnią tkliwość nieciMiłość, która nie umiera ...!Spal swym żarem pleśń pogaństwa,Jad zawiści i niezgody,Zwiąż braterstwem wrogie państwa,Ludy, szczepy i narody...!Niech ustaną krwawe wojny,Grabież, ucisk, gwałt, pożoga,Niech odetchnie świat spokojny,Sławiąc dar miłości Boga...!Ty, coś jeden w sercach wielu,Bądź jedności wszechogniwem,Świat miłości, Stworzycielu,Stwórz miłości tchnieniem żywem...!W znoju walki, broń od zguby,W smutkach — zlej pociechy zdroje,Po ziem krańce, Gościu luby,Prosim, przyjdź królestwo Twoje !W błogie prawdy prowadź wrotaTych, co dotąd trwali w błędzie,Niech się spełni serc tęsknota,Niech pieśń szczęścia zabrzmi wszędzie!Krwi Chrystusa ziść nam plony,Skrusz na wieki win obroże,I bądź zawsze pochwalonyW szczęściu ludów, Duchu Boże...!

Duchu Święty, Który od Ojca i Syna pochodzisz,ucz mnie żyć w stałej Obecności Bożej Bądź pochwalony. Duchu Święty, Który od Ojca i Syna pochodzisz,ucz mnie żyć zgodnie z Wolą NajwyższegoBądź pochwalony. Duchu Święty, Który Troszczysz się o Chwałę Ojca,ucz mnie żyć w całkowitym oddaniu i zawierzeniu BoguBądź pochwalony. Duchu Święty, Który nie masz ani oblicza ani imienia,naucz mnie dobrze modlić sięBądź pochwalony. Duchu Święty, Który przemawiasz przez usta proroków,naucz mnie żyć w równowadze ducha i zachować pokój serca Bądź pochwalony. Duchu Święty, słodki Nauczycielu,naucz mnie w sposób właściwy obchodzić się z ludźmiBądź pochwalony. Duchu Święty, najmilszy Przyjacielu Dusz,ucz mnie nikogo nie sądzić i doznanych krzywd nie pamiętaćBądź pochwalony. Duchu Święty, przed Którym nic nie jest zakryte,ucz mnie, jak unikać podstępu złego duchaBądź pochwalony. Ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego, będzie Mnie szukał i znajdzie Mnie(Relacja z ekstazy, 18.05.1875 r., Bł.. Zaprawdę, zaprawdę, zaprawdę, mówię ci: Ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego, będzie Mnie szukał i znajdzie Mnie, a znajdzie Mnie przez Ducha Świętego.

Duchu Święty, udziel im wszystkiego, o co teraz proszę w ich imieniu.. Przyjmuję Go, całe Jego życie i całe Jego dzieło, które dla mnie podjąłeś.. Dziękuję Ci za włączenie mnie w Chrystusa, za darowanie mi grzechów, za udzielenie mi swojej sprawiedliwości, za napełnienie mnie w Nim.. Wyjątkowe wydarzenie w Mikołajkach Modlitwa św.. Jezu, dziękuję Ci za to, że dla mnie przyszedłeś, że dałeś swoje życie na okup za mnie.. Zajmuję swoje miejsce na Twoim krzyżu i w Twojej śmierci, i dlatego umieram wraz z Tobą dla grzechu i dla ciała, dla świata i dla Złego.. Idę na krzyż wraz z Chrystusem i krzyżuję swoje ciało wraz ze wszystkimi namiętnościami i pożądaniami.. Panie Jezu, szczerze przyjmuję Cię jako moje nowe życie, moją świętość i uświęcenie i przyjmuję całe Twoje dzieło i tryumf Twojego zmartwychwstania, dzięki któremu powstałem z martwych wraz z Tobą do nowego życia, aby uczestniczyć w nowym życiu, umarły dla grzechu, a żywy dla Boga.. I już nie ja żyję, ale Chrystus, który żyje we mnie.. Moim życiem jest teraz Chrystus, jedyny, który mnie umacnia.. Duchu Święty, przyjmuję Cię szczerze za swego Doradcę, Pocieszyciela, swoją Siłę i swojego Przewodnika.. Czczę Cię jako swojego Pana, i proszę, byś prowadził mnie do całej prawdy, abyś mnie namaścił na całe moje życie, moją drogę i moje powołanie i zaprowadził głębiej do Jezusa.. Przyjmuję Cię z wdzięcznością i daję Ci całkowite prawo do mojego życia (i życia mojej żony i dzieci).. Przyjmuję dzisiaj te błogosławieństwa w moim życiu i proszę Ducha Świętego, aby je dzisiaj wprowadził do mojego dnia.. Dziękuję Ci za tych, którzy się za mnie modlą; przyznaję, że potrzebuję ich modlitw i proszę, abyś wysłał swojego Ducha i ich pobudził, i nas połączył, wznosząc baldachim modlitwy i wstawiennictwa za mnie.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu.... O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.. Święta Maryjo, módl się za nami!. Święty Maksymilianie, módl się za nami!. Oddany na własność Niepokalanej, módl się za nami!. Pałający pragnieniem zdobycia świata dla Niepokalanej, módl się za nami!. Ofiaro heroicznej miłości bliźniego, módl się za nami!. Starty na proch dla Niepokalanej, módl się za nami!. Sławiony na całym świecie, módl się za nami!. Patronie trzeźwości, módl się za nami!. Patronie rodziny, módl się za nami!. Ojcze Przedwieczny,. ofiaruję Ci, Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego,. Pana naszego, Jezusa Chrystusa. w połączeniu ze wszystkimi Mszami świętymi. dzisiaj na całym świecie odprawianymi,. za dusze w Czyśćcu cierpiące,. za umierających,. za grzeszników na świecie,. za grzeszników w Kościele powszechnym,. za grzeszników w mojej rodzinie,. a także w moim domu.. Ja ... (imię) w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego udzielonego nam w świętym sakramencie małżeństwa, obmywam cię w najdroższej Krwi Przymierza, którą Zbawiciel przelał za nas na krzyżu, i proszę Boga, by uwolnił cię od zła, które sprzeciwia się naszej miłości.. Święty Józefie, sprawiedliwy mężu i ojcze, który z takim oddaniem opiekowałeś się Jezusem i Maryją - wstaw się za nami.. Proszę - módl się za nami wszystkimi!

Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej.. Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty. Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty. Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty. Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty. Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty. Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty. Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty. Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty. Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej.. Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej.. Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej.. Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej.. Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej.

(300 dni odpustu za każdy raz).. Bądź też zawsze z nami, o Duchu Święty, Boże!. Amen* (Odpust 7 lat i 7 kwadragen każdego dnia nowenny.. Odpust zupełny w jednym z dni nowenny lub w Święto Zesłania Ducha Świętego).. Abyśmy wszyscy znaleźli się w Niebie — Hołdy składali i kochali Ciebie !. Duchu Święty, od Ojca i od Syna pochodzący, zmiłuj się nad nami.. Duchu Święty na początku Stworzenia unoszący się nad wodami,. Duchu Święty wszystek świat napełniający,. Duchu Święty którym natchnieni Prorocy, przyszłe rzeczy przepowiadali,. Duchu Święty strofujący świat z grzechów, ze sprawiedliwości i z Sądu,. Duchu Święty Mądrości i Rozumu,. Duchu Święty Rady i Męstwa,. Duchu Święty Pobożności i Umiejętności,. Duchu Święty Bojaźni Bożej,. Duchu Święty łaski i miłosierdzia. Duchu Święty Poświęcający,. Duchu Święty wiary, pokoju i miłości,. Duchu Święty pokory i czystości,. Duchu Święty łaskawości i cichości,. Duchu Święty cierpliwości, skromności i wstrzemięźliwości,. Duchu Święty skruchy i żalu,. Duchu Święty wieloraki w darach i łasce,. Duchu Święty wesele Wybranych,. Duchu Święty ożywiający nas,. Duchu Święty Pocieszycielu nasz,. Duchu Święty Ogniu oświecający,. Duchu Święty Światło serca,. Duchu Święty mający wszelką Moc,. Duchu Święty Naprawicielu wszelkiej rzeczy dobrej,. Duchu Święty, którego namaszczenie uczy nas wszystkiego,. Duchu Święty, który przenikasz wszystko,. Duchu Święty nauczający wszelkiej Prawdy,. Duchu Święty mieszkający w nas,. Duchu Święty ocieniający Najświętszą Niepokalanie Poczętą Maryję Pannę,. Duchu Święty, za którego sprawą, Wcielenie Syna Bożego w żywocie Panieńskim cudownie się dokonało,. Duchu Święty, któryś na Chrystusa Pana, od Jana ś. ochrzczonego w wodach Jordanu w postaci gołębicy zstąpił,. Duchu Święty na Chrystusie spoczywający,. Duchu Święty, któryś na uczniów Pańskich w dzień Świąteczny zstąpił,. Duchu Święty, którym napełnieni Apostołowie odważnie Chrystusa Pana wyznawali,. Duchu Święty, w którym się odradzamy,. Duchu Święty, przez którego wylana jest Miłość Boga na serca nasze.. Duchu Święty przysposobienia synów Bożych,. Duchu Święty proszący za nami cierpieniem,. Duchu Święty wspomagający słabości nasze,. Duchu Święty przyjemny i nad miód słodszy,. Duchu Święty Wiarą oczyszczający serca nasze,. Duchu Święty łaski i dary Twoje różnie rozdzielający,. Duchu Święty udzielający z osobna każdemu jako chcesz,. Duchu Święty przenikający myśli i intencje serca ludzkiego,. Duchu Święty karności, uciekający a nie mieszkający w ciele poddanych grzechowi,. Bądź nam miłości , przepuść nam Panie.. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.. Abyś nam grzechy odpuścić raczył, wysłuchaj nas Panie.. Abyśmy sprawy ciała naszego umartwiali duchem, wysłuchaj nas Panie... Abyśmy nie zasmucali Cię Duchu Święty, wysłuchaj nas Panie.. Chryste wysłuchaj nas.

Jest to modlitwa wzywająca Ducha Świętego, aby objawił się w nas, aby nas odnowił i oświecił, abyśmy podążali właściwą ścieżką, kiedy to nastąpi, musimy skupić się na uzyskaniu niezbędnej mądrości, aby działać we właściwy sposób.. Abyśmy nie popadli w walkę i naszą pracę, prosimy Cię, byś dał nam siłę, aby całe nasze życie zakonne i życie naszej rodziny było przepełnione Twoim duchem wielkiej pobożności i abyśmy wszyscy mogli odczuć bój się Boga naszego i odczuwaj miłość synowską, aby Cię nie urazić, gdyż jesteś Trójcą Przenajświętszą.. Duchu Święty pokornie proszę Cię, abyś udzielił mi dla mojego męża i dzieci świętych darów, którymi udzieliłeś mocy apostołom, abyś udzielił nam łaski mocy, abyś oświecał nasz rozum i abyś mógł poruszać się ze słodyczą swoim świętą wolę, aby przezwyciężyć grzech ekscesów.. Prosimy Cię, aby Twoje dzieci zatriumfowały nad złem i aby pokój mógł żyć wśród nich, prosimy Cię, aby wzrastała nasza wiara, która zrodziła się z życia pełnego Łaski.. Nigdy nie przestawaj błagać Boga, naszego Pana, aby był w twoim życiu, tylko On wie, co dzieje się w twoim umyśle i sercu i kto lepiej od Niego pomoże ci w każdym czasie i miejscu, poproś Go, aby zesłał Ducha Świętego, aby był twoim pocieszeniem w chwile, w których najbardziej tego potrzebujesz.. Duchu, który nas pociesza i abyś był źródłem radości i pokoju, który nigdy się nie kończy, proszę, aby nowe dusze powstały w solidarności z tymi, którzy najbardziej tego potrzebują, abyś pomagał chorym, dając im więcej otuchy, abyś obdarzył zaufaniem i mam nadzieję dla tych, którzy cierpią, i że zaangażowanie na rzecz lepszego świata wzrasta u wszystkich ludzi.. Przyjmij od Boga dary Ducha Świętego, aby Twoje życie polepszyło się, abyś wzrastał jako człowiek lepszy, który poświęca się życiu dla Boga i Jego służbie, czyli nie tylko modląc się do Niego, ale także czyniąc dobre uczynki i dobre uczynki.. Przyjdź duchu stworzenia, aby odwiedzić ducha mądrości, który zna wszystkie moje sekrety, moje myśli, moje pragnienia, proszę Cię o oświecenie mnie i poinformowanie, że dobrze jest to zrobić, a unikać złych, aby go nienawidzić.. Kiedy prosisz Ducha Świętego, aby był dystrybutorem charyzmatów, prosisz Go, aby był tym, który przekazuje cnoty ludziom, te cnoty nie rodzą się z nami, nabywamy je przez całe życie, po prostu odmawiaj tę modlitwę do maja dobry duch ci je obdarzy.. Duchu Święty, abyś pozwolił członkom Kościoła napełnić się Twoją Łaską, aby nadal oświecali Lud Boży, prosimy Cię, abyś obdarzył modlących się wieloma błogosławieństwami, aby mogli stawić czoła złu.

Videos

1. Modlitwa do Ducha Świętego – Mała Arabka
(o. Mariusz Wójtowicz OCD - Mistyka codzienności)
2. Koronka do Ducha Świętego
(Bogdan Bednarz)
3. Modlitwa do DUCHA ŚWIĘTEGO - Piotr Pałka / Voce Angeli
(kovanecky)
4. MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO o pomoc w trudnej sprawie | Modlitwa do Ducha Świętego o wyproszenie łask
(Modlitwa Codzienna)
5. MODLITWA NA ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO | Modlitwa do Ducha Świętego
(Modlitwa Codzienna)
6. Trzy poranne modlitwy do Ducha świętego, napisy, #modlitwy #Duchświęty
(Dolina Modlitwy)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated: 09/01/2022

Views: 5809

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.