MODLITWY DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA (2022)

MODLITWY DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA (1)Modlitwa do św. Józefa - Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Litaniado św. Józefa

Kyrie eleison, -- Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. -- Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, -- zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, --
Duchu Święty, Boże, --
Święta Trójco, jedyny Boże, --
Święta Maryjo, -- módl się za nami.
Święty Józefie, --
Przesławny Potomku Dawida, --
Światło Patriarchów, --
Oblubieńcze Bogarodzicy, --
Przeczysty Stróżu Dziewicy, --
Żywicielu Syna Bożego, --
Troskliwy Obrońco Chrystusa, --
Głowo Najświętszej Rodziny, --
Józefie najsprawiedliwszy, --
Józefie najczystszy, --
Józefie najroztropniejszy, --
Józefie najmężniejszy, --
Józefie najposłuszniejszy, --
Józefie najwierniejszy, --
Zwierciadło cierpliwości, --
Miłośniku ubóstwa, --
Wzorze pracujących, --
Ozdobo życia rodzinnego, --
Opiekunie dziewic, --
Podporo rodzin, --
Pociecho nieszczęśliwych, -- Nadziejo chorych, --
Patronie umierających, --
Postrachu duchów piekielnych, --
Opiekunie Kościoła Świętego, --
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- zmiłuj się nad nami.
P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWY DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA (2)Litania
do Przeczystego Serca
świętego Józefa
(Do prywatnego odmawiania)
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami,
Przeczyste Serce świętego Józefa,
Przeczyste Serce świętego Józefa, czuwające przy Sercu Jezusa w Betlejem,
Przeczyste Serce świętego Józefa, przejęte troską o losy Rodziny w Egipcie,
Przeczyste Serce świętego Józefa, zjednoczone z Sercem Jezusa i Maryi,
Przeczyste Serce świętego Józefa, napełnione Łaskami,
Przeczyste Serce świętego Józefa, Lilio pokory,
Przeczyste Serce świętego Józefa, Mieszkanie wielu cnót,
Przeczyste Serce świętego Józefa, Wzorze czystości i posłuszeństwa, Przeczyste Serce świętego Józefa, gorejące zawsze Miłością do Boga,
Przeczyste Serce świętego Józefa, Sługo wierny i mądry,
Przeczyste Serce świętego Józefa, pełne troski dla błądzących i grzesznych,
Przeczyste Serce świętego Józefa, Filarze Prawdy,
Przeczyste Serce świętego Józefa, Filarze Świętej Matki Kościoła,
Przeczyste Serce świętego Józefa, pełne Opiekuńczości,
Przeczyste Serce świętego Józefa, Słodyczy Miłości,
Przeczyste Serce świętego Józefa, Ucieczko w przeciwnościach,
Przeczyste Serce świętego Józefa, Pociecho zatroskanych,
Przeczyste Serce świętego Józefa, nadziejo wątpiących,
Przeczyste Serce świętego Józefa, pogromco złych duchów,
Przeczyste Serce świętego Józefa, w pokorze najgłębsze,
Przeczyste Serce świętego Józefa, w bogobojności najwyższe,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.
K. Przejrzał Go Pan przed wiekami i wybrał na siedzibę wszelkich cnót.
W. W czystości archanielskiej jak kwiat lilii.
K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: O Przeczyste Serce Józefa, Serce Najczcigodniejszego Patriarchy, Serce świętego Oblubieńca Matki Jezusowej, Serce najszlachetniejszego Ojca, Karmiciela naszego Zbawcy, wyjednaj nam u Syna Bożego Łaskę, abyśmy mieli serca podobne Tobie w milczeniu, w słodyczy, pokorze i Miłości.
O, Serce świętego Józefa, czuwaj nad nami i wspieraj po wszystkie dni naszego życia. Amen.


Akt poświęcenia się
świętemu Józefowi
Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

(Video) Starożytna Modlitwa do świętego Józefa


Telegram do św. Józefa
w nagłej potrzebie
czyli Triduum odprawiane w jednym dniu
dla wybłagania szybkiego ratunku
Podane modlitwy można odmówić 3-krotnie w ciągu dnia lub w trzech godzinach po sobie następujących.
Modlitwa
Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, jaką żywią ku Tobie. Ofiaruję Ci też uwielbienia, hołdy wdzięczności i ofiary, jakie Ci wierni złożyli przez wieki aż do tej chwili; siebie i wszystkich drogich memu sercu oddaję na zawsze Twej świętej opiece.
Błagam Cię dla miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny, Twej Oblubienicy, racz nam wyjednać łaskę ostatecznego zbawienia i wszystkie łaski nam potrzebne, szczególnie tę wielką łaskę... Pospiesz mi na ratunek św. Patriarcho i pociesz mnie w mym strapieniu. O św. Józefie, Przyjacielu Serca Jezusa, wysłuchaj mnie.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew, Serce, Oblicze Twego Jednorodzonego Syna, wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej Przeczystego Oblubieńca św. Józefa oraz wszystkie skarby Kościoła świętego na wyjednanie łaski nam potrzebnej, szczególnie tej...
O Józefie ratuj nas! W życiu, śmierci, w każdy czas!


Modlitwa o pokorę
Święty Józefie, Ty spędziłeś swe życie w cichości i pokorze, naucz mnie przejść przez to życie cicho i przyjmować z rąk Bożych wszystko, co boli, upokarza i umartwia, abym na wzór Serca Jezusowego stał się cichy i pokornego serca. Amen


Modlitwaw intencji rodziny
Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i Opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzam Ci moją rodzinę, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzam Co moje dzieci (moich rodziców). Wprowadź Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła szczęście doczesne i wieczne. Amen.


Modlitwa o silną wiarę
O szczęśliwy, błogi św. Józefie, spadkobierco wiary wszystkich Patriarchów, wyjednaj mi tę piękną i drogocenną cnotę. Pomnóż we mnie silną wiarę fundament wszelkiej świętości, taką wiarę, bez której nikt nie może się podobać Bogu. Wyjednaj mi taką wiarę, która triumfuje nad wszystkimi pokusami świata i przezwycięża ludzkie bł ędy, która nie może być naruszona przez nikogo i która jest zwrócona jedynie ku Bogu. Spraw, abym, za Twoim przykładem, żył wiarą, otworzył swe serce i rozum na Boga, bym pewnego dnia mógł ujrzeć w niebie to, w co teraz niezachwianie wierzę na ziemi.


Modlitwa o dobrą żonę
Święty Józefie, przeczysty Oblubieńcze Bogarodzicy Maryi, Bóg -uczynił Cię najszczęśliwszym małżonkiem, dając Ci za towarzyszkę życia Najświętszą i Niepokalaną Dziewicę, Matkę samego Boga. Przez piękno i świętość Twojego życia stałeś się Patronem wszystkich małżonków. Proszę Cię o szczęśliwy wybór i łaskę dobrej, wiernej, roztropnej i świętej żony, której mógłbym powierzyć moje życie i złączyć się z nią mocą łaski sakramentalnej małżeństwa. Uproś jej mądrość życia, szerokość serca, pobożność, aby promieniowała dobrocią i kształtowała życie rodziny według zamysłu Przedwiecznego. Amen.

(Video) Koronka do Świętego Józefa

Modlitwa o dobrego męża
Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy! Na progu dojrzałego i samodzielnego życia zwracam się do Ciebie o pomoc w podjęciu trudnej decyzji małżeństwa i wyboru odpowiedniego męża. Świadomość, że sama Najświętsza Maryja Panna - Matka Syna Bożego, znalazła w Tobie najlepszego towarzysza życia i wiernego Oblubieńca, sprowadza mnie dziś w tej sprawie do Ciebie. Proszę Cię o łaskę dobrego męża, wiernego towarzysza życia, z którym mogłabym się związać węzłem sakramentalnej łaski, założyć rodzinę Bogiem silną, dzielić losy w powodzeniu i niedoli, we wzajemnym zrozumieniu, szacunku, miłości i poświęceniu oraz budować szczęście życia rodzinnego na zasadach Ewangelii. Amen.


Modlitwaobrania św. Józefa za patrona
Św. Józefie, doskonałość, moc i chwała uprawniają cię do naszej czci, miłości i zaufania ponad wszystkich świętych, w obecności Jezusa, który wybrał cię na ojca i w obecności Maryi, która przyjęła cię jako swego oblubieńca, ja wybieram cię dziś na mojego ojca duchowego, obrońcę i mistrza mojego życia duchowego, mój wzór i orędownika.
Mam postanowienie nigdy nie zapominać o Tobie i ofiarować Ci każdego dnia życia przynajmniej drobny dowód szacunku i zaufania, do jakich słusznie jesteś uprawniony.
Obecnie, z największą powagą proszę Cię, abyś roztoczył nade mną szczególną opiekę i włączył mnie do szczęśliwego grona Twoich oddanych sług. Wstaw się za mną u Jezusa i Maryi; bądź przy mnie we wszystkich chwilach życia i nie opuszczaj mnie w żadnych okolicznościach, a szczególnie błagam Cię - bądź mi towarzyszem w godzinie śmierci. Amen.


Modlitwa papieża Leona XIII
Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.


Modlitwa na Uroczystość św. Józefa,Oblubieńca NMP
Józefie święty, jaką Ty miałeś ogromną wiarę i zaufanie Bogu, że potrafiłeś przyjąć tak niepojętą Tajemnicę. Jak wielkim zaufaniem obdarzył Cię Bóg, skoro Twojej opiece powierzył Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa - Boga, która stał się Człowiekiem. Józefie święty - naucz mnie cichości i zasłuchania się w każde Boże natchnienie. Naucz mnie takiego zadziwienia się Bogiem, aby nie mówić żadnego słowa. Józefie dobry, naucz mnie kochać Jezusa i Jego Matkę. Naucz mnie ofiarować każdą moją pracę i każdy mój trud, i moje cierpienie Jezusowi i Jego Matce. Józefie święty, Opiekunie Świętej Rodziny, pierwszego Kościoła w domku nazaretańskim, miej w opiece Ojca Świętego i cały Kościół Chrystusowy. Proszę Cię pokornie, aby moja rodzina była Kościołem domowym. Święty mój Patronie - Ty miałeś tę łaskę umierać na rękach Pana Jezusa. Bądź przy mnie w chwili mej śmierci, przemożny Orędowniku u Boga, mego Pana, pomóż mi wysłużyć sobie - wieczne Bogiem zadziwienie. Amen.


Modlitwado Opiekuna samotnych
Święty Józefie, Ty byłeś człowiekiem wiary - zawsze gotowym do przekreślania swoich planów, by wypełnić pragnienia Boga. Zrezygnowałeś z posiadania własnej rodziny, kiedy była potrzebna Twoja służba dla Jezusa i Jego Matki. Stałeś się ojcem przybranym i opiekunem i pod kierownictwem Ducha Świętego i Jego miłości spełniłeś rolę kochającego męża i ojca.
Twoje ciche wypełnianie woli Bożej pokazuje, jak można znaleźć pokój serca i siły duchowe. Wytrwałeś w szukaniu miejsca dla Jezusa, nie rezygnowałeś w biedzie betlejemskiej, nie straciłeś nadziei w czasie w czasie ucieczki do Egiptu i wierzyłeś dalej, kiedy Jezus zgubił się podczas pielgrzymki do Jerozolimy, W Twojej miłości zawsze służyłeś, szukając dobra żony i dziecka. Oddając własne życie w codziennej pracy i modlitwie znalazłeś drogę do zrealizowania siebie. W ten sposób stałeś się przykładem dla nas wszystkich, którzy pragniemy uczyć się żyć i kochać.
Patrząc na Ciebie rozumiemy, że można pracować ciężko, a jednak być wolnym, przeżywać krzywdy i pomimo tego zachować swoją godność i równowagę. Twoja trwała czystość jest źródłem nowej i coraz gorętszej miłości do Maryi, do Jezusa i do wszystkich.
Ojcze samotnych przyjmij nas pod Twoją szczególną opiekę. Pozwól nam doświadczyć Twojej silnej obecności i odczuć Twoją ojcowską miłość. Razem z Tobą pragniemy mieć serce dla tych , którzy są spragnieni miłości i bezpieczeństwa, którzy cierpią z powodu braku ojcowskiej opieki i rozbicia małżeństwa i rodziny. Bądź podporą dla zagubionych i pomóż znaleźć Boga tym, którzy doświadczają od ludzi zawodu lub zdrady.
Święty Józefie, pokaż nam drogę czystej miłości dla samotnych, abyśmy potrafili kochać szczególnie tych, których nikt nie kocha. Bądź z nami, abyśmy mogli pokazać spragnionemu światu miłość Ojca Niebieskiego. Amen.

(Video) Telegram do świętego Józefa - modlitwa w nagłej potrzebie

Modlitwaw trudnej sytuacji
Niezliczeni są ci, którzy przede mną modlili się do Ciebie i otrzymali pociechę i pokój, łaski i dobrodziejstwa. Moje serce, tak smutne i pełne troski, nie może znaleźć ukojenia w tym doświadczeniu, które mnie dotknęło. O chwalebny święty Józefie, Ty znasz wszystkie moje potrzeby, zanim wypowiem je na modlitwie. Ty sam wiesz, jak ważna jest dla mnie sprawa, z którą przychodzę do Ciebie. Upadam przed Tobą i wzdycham pod ciężarem mego utrapienia. Nie ma ludzkiego serca, któremu mógłbym powierzyć moją troskę. A nawet gdybym zdołał znaleźć współczującą osobę, która chciałaby być przy mnie, to przecież nie mogłaby mi pomóc. Tylko Ty, święty Józefie, możesz mi pomóc w mym smutku, dlatego błagam Cię o to z całego serca. Wszak święta Teresa napisała i zna to cały świat: "O cokolwiek poprosisz świętego Józefa, z pewnością to otrzymasz". O święty Józefie, pocieszycielu strapionych, zlituj się nade mną i nad tymi biednymi duszami cierpiącymi w czyśćcu, które pokładają ufność w naszych modlitwach. Amen. (3 razy - Chwała Ojcu...)


Modlitwa matki
Święty Józefie, wierny Oblubieńcze Bogarodzicy Maryi. Ty znasz problemy życia małżeńskiego i rodzinnego, jego blaski i cienie. Wyjednaj mi łaskę zrozumienia i wypełnienia woli Bożej na drodze wiary, sakramentalnego małżeństwa i odpowiedzialnego macierzyństwa. Dopomagaj mi wychować dzieci na chwałę dla dobra Kościoła i Ojczyzny, aby za wzorem Chrystusa wzrastały w cnotach, mądrości i łasce u Boga i u ludzi.
Bądź wzorem i natchnieniem dla mojego męża w ofiarnej służbie chrześcijańskim ideałom. Udziel mu poczucia odpowiedzialności za szczęście wszystkich członków rodziny, które wypływa z pełnienia woli Najwyższego. Jak strzegłeś i broniłeś od zła Świętą Rodzinę, tak strzeż moją rodzinę od wszelkich zagrożeń. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Modlitwa ojca
Święty Józefie, mniemany Ojcze Zbawiciela Ty wiernie wypełniłeś wolę Stwórcy i Miłośnika człowieka, „od którego bierze początek wszelkie ojcostwo na ziemi”. Naucz mnie spoglądać Twoimi oczami na dar rodzicielskiego powołania i mojego miejsca w rodzinie, abym zawsze i z radością przyjmował poczęte życie jako szczególny dar.


Modlitwado Św. Józefa
Chwalebny Józefie Święty, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę bym i ja pracował w duchu pokuty, w celu zadośćuczynienia za me liczne grzechy:
• bym pracował sumiennie raczej z poczucia obowiązku niż dla swojego upodobania,
• bym pracował z weselem i z wdzięcznością dla Boga, upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów odebranych od Boga,
• bym pracował w porządku, spokojnie, w miarę moich sił i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami;
• bym pracował przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie, mając nieustannie przed oczyma śmierć i rachunek, który muszę złożyć za czas stracony, ze zmarnowanych talentów, z opuszczenia dobrego, z próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych.
Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o Święty Patriarcho Józefie. To będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen.


Modlitwa do świętego Józefa,
orędownika we wszelkich potrzebachi uciskach
Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czuwaj nad nami, najmilszy nasz Stróżu. Wspieraj nas w dążeniu do świętości, Mężu sprawiedliwy. Zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne, najdroższy Karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka Jezus. Wierny Opiekunie, któremu został powierzony najdroższy Skarb nasz, Jezus, weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo sprawę, którą Tobie polecam... Niech jej skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz. Amen.

(Video) 30-dniowe nabożeństwo ku czci św. Józefa (nowenna)


Modlitwa do św. Józefa- Szafarza Łask
Święty Józefie, mój chwalebny Opiekunie i najdroższy Ojcze, którego Jezus uczynił szafarzem swoich łask; przez tę niewysłowioną radość, jakiej doznawało Twe serce, gdyś Go jako małe Dzieciątko na rękach piastował i ciągle przebywał w Jego obecności, błagam Cię, osłoń mnie swą ojcowską opieką i uproś mi odpuszczenie grzechów, głęboką pokorę, nieskalaną czystość, najgorętszą miłość Bożą i wszystkie dary Ducha Świętego, aby dzięki nim moje biedne serce mogło stać się miłym przybytkiem dla Serca Jezusa i zasłużyło na nieustanne zjednoczenie z Nim w czasie i wieczności. Amen.


Modlitwa o dobrą śmierć
Święty Józefie, pociecho cierpiących i umierających, mój dobry Ojcze! Ty otrzymałeś dar przebywania na ziemi aż do końca swoich dni w towarzystwie Jezusa i Jego Matki i zasłużyłeś na tę łaskę, że umarłeś w Ich objęciach. Proszę Cię, niech twoje wstawiennictwo wyjedna mi łaskę dobrej śmierci, abym - podobnie jak ty - oddał mego ducha przy Jezusie i Maryi. W ciągu ziemskiego życia bądź mi wzorem i pomocą, abym w godzinę śmierci, ze świadomością dobrze wypełnionego powołania, z czystym sercem i w pokoju szedł na spotkanie z Ojcem. Amen.

Ofiarowanie się młodzieżyśw. Józefowi
Święty Józefie, najdroższy po Jezusie i Maryi mojemu sercu. Tobie się poświęcam i oddaję, jak Ci się powierzyli Jezus i Maryja. Przyjmij mnie za Twoje dziecko, wychowanka i ucznia, gdyż na całe życie wybieram Cię za swojego ojca, opiekuna i przewodnika duszy.
Najlepszy mój Ojcze, św. Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać mego Pana i Jego Matkę, czystą i ofiarną miłością, dobrze się modlić i być posłusznym woli Bożej. Naucz mnie walczyć ze złymi skłonnościami mojej skażonej natury, z pokusami ciała, świata i szatana. Naucz pracy nad kształtowaniem charakteru i umiejętności nabywania cnót. Wzbudź i podtrzymuj we mnie zapał dążenia do świętości, zgodnie z zaleceniem Chrystusa: „Bądźcie doskonałymi, jak Ojciec wasz Niebieski doskonały jest”.
Piastunie Syna Bożego, czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, bądź troskliwym Opiekunem mojej duszy, odkupionej Jego Najdroższą Krwią, a ja Ci przyrzekam wierność, posłuszeństwo i miłość aż do śmierci. Amen.

Modlitwa do św. Józefaza Kapłanów
Święty Józefie, przez miłość Twoją do Jezusa i Maryi, prosimy Cię, abyś pod swoją szczególną opiekę przyjąć raczył wszystkich Kapłanów i wyjednał im gorliwość, czystość serca, mężną wiarę, ducha ofiary i poświęcenia. Oby gotowi byli raczej ponieść męczeństwo i śmierć, niż znieważyć świętą godność powołania swego.
Święty Józefie, Ty widzisz w jakich trudnościach żyją słudzy Pana na ziemi, proś zatem za nimi Jezusa i Maryję. Otaczaj ich nieustanną opieką, wzbudzaj nowe powołania, aby nie brakło robotników na Pańskim żniwie. Amen.


Nowennado świętego Józefaod 10 do 18 marca
Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny
O chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pokorą upadam przed Tobą. Oddaję się pod Twą przemożną opiekę, zobowiązując się do najszczerszej wiary i pobożności. Przyrzekam czynić wszystko, co w mojej mocy, aby Cię czcić przez całe moje życie i okazywać Ci miłość. Dopomóż mi w tym, święty Józefie. Bądź przy mnie teraz i przez całe moje życie, a szczególnie w chwili mej śmierci, jak byli przy Tobie Jezus i Maryja, abym mógł pewnego dnia w niebie razem z Tobą wielbić Boga na wieki wieków. Amen.
Bądź pozdrowiony, święty Józefie, któremu powierzono bezcenne skarby Nieba i Ziemi. Bądź pozdrowiony, przybrany Ojcze Tego, który karmi wszystkie stworzenia świata. Ty bowiem, po Maryi, spośród świętych jesteś godzien naszej największej czci i miłości, bo zostałeś wybrany do najwyższej godności wychowywania, karmienia, a nawet trzymania na rękach Mesjasza, którego tak wielu królów i proroków pragnęło choćby tylko zobaczyć.
Rozważania na poszczególne dni nowenny
Dzień 1 - 10 marca
Pokora świętego Józefa
Święty Józef pochodził z królewskiego rodu Dawida, więc według powszechnej opinii powinien być bogaty i sławny. Jednak z woli Bożej spędził życie w ubóstwie, miłował je i nie pragnął odmiany. Nie przewidując godności, jaka miała go spotkać, poślubił pokorną Dziewicę Maryję. Gdy dowiedział się, że za wolą Bożą została Ona Matką Zbawiciela, przejął się w stosunku do Niej głęboką pokorą. Kiedy Syn Boży nazywał go ojcem, jeszcze bar-dziej wzrastała w nim ta cnota, także pod wpływem przykładu uniżenia się Boga - Zbawiciela.
Święty Józefie, wyjednaj mi u Boga skromne mniemanie o sobie. Niech nigdy nie wynoszę się nad innych, lecz pamiętam, że wszystko dobro, które jest we mnie, zawdzięczam jedynie samemu Bogu.
Dzień 2 - 11 marca
Czystość świętego Józefa
Święty Józef odznaczał się wyjątkową czystością. Bóg wyróżnił go, uwalniając od złych skłonności, a on okazał się godny Bożego zaufania. Nie zawiódł Maryi Dziewicy, która mu się powierzyła. Ich małżeństwo było wspólnotą czystych serc. Żyjąc w kręgu zwykłych, codziennych spraw, obcując z różnymi ludźmi, święty Józef rozwijał daną mu łaskę niewinności. Tak jak każdy człowiek, mając wolną wolę, mógł wybierać dobro lub zło. Jednak nigdy w życiu nie popełnił żadnej niedoskonałości. Święty Józefie, dobry mój Patronie, wyjednaj mi ten dar, aby żadne złe słowa czy przykłady nie miały na mnie wpływu. Spraw, niech czuwam nad uczuciami i wyobraźnią, abym zachował czystość w całym moim życiu.
Dzień 3 - 12 marca
Cierpliwość świętego Józefa
Święty Józef w całym życiu odznaczał się cierpliwością. W Betlejem szukał wytrwale schronienia dla Maryi oczekującej Dzieciątka. Podczas dalekiej drogi do Egiptu wycierpiał wiele trudów i nie-wygód. Będąc w obcym kraju musiał zdobywać środki utrzymania. Po powrocie do Nazaretu co-dzienną ciężką pracą fizyczną zapewniał byt materialny Świętej Rodzinie. Ale nigdy nie skarżył się na trudy, cierpienia i doświadczenia życiowe, widząc w nich wolę lub dopuszczenie Boże. Święty Józefie, uproś mi tę łaskę, abym umiał naśladować Ciebie i ze spokojem i cierpliwością przyjmował wszystko, co Bóg mi zsyła.
Dzień 4 - 13 marca
Posłuszeństwo świętego Józefa
Święty Józef był zawsze doskonale posłuszny. Ewangelia nadaje mu zaszczytny tytuł męża sprawiedliwego, gdyż żył w bojaźni Bożej i wiernie wykonywał prawo Boże. Chętnie spełniał polecenia aniołów i ludzi, nawet wtedy, gdy były trudne i zmieniały jego plany życiowe. Choć nie zawsze je rozumiał, czynił to, co mu nakazano, bez ociągania się i oporu, bez wymówek i szemrania, bez względu na trudności, przykrości czy niebezpieczeństwa. Święty Józefie, wyjednaj mi łaskę doskonałego posłuszeństwa. Obym we wszystkim, co mnie spotyka, widział wolę Boga, który zawsze pragnie mojego dobra.
Dzień 5 - 14 marca
Pobożność świętego Józefa
Święty Józef był człowiekiem pobożnym. Kochał Boga całym sercem i służył Mu w pokorze. Wszystko, czego Bóg od niego zażądał, wypełniał z wierną miłością i poświęceniem. Starał się o to, by swoim życiem i pracą podobać się Bogu. Jego dusza była zawsze skierowana do Boga, dla Niego żył i pracował, gotów poświęcić Mu wszystko, co miał najdroższego. W tym stałym zjednoczeniu z Bogiem najpełniej wyraża się pobożność świętego Józefa. Święty Józefie, naucz mnie swoim przykładem, abym w każdej sytuacji szukał Boga i żył w Jego Obecności.
Dzień 6 - 15 marca
Życie wewnętrzne świętego Józefa
Święty Józef żył zwyczajnie w małym miasteczku jako przykładny małżonek i ojciec. Lecz było to życie zjednoczone z Bogiem, dlatego osiągnął wyżyny świętości. Będąc zasłuchany i wpatrzony w Boga umiał doskonale łączyć codzienne obowiązki z bogatym życiem duchowym. Modlitwą uświęcał swoją pracę, umacniał ufność, pomnażał miłość ku Bogu. Jego wrażliwość na Boże natchnienia miała także swe źródło w modlitwie. Święty Józefie, tak bardzo jest mi potrzebna pomoc w drodze do Boga. Uproś mi umiłowanie ciszy i samotności. Niech nawet wśród najbardziej pochłaniających prac zachowam skupienie ducha.
Dzień 7 - 16 marca
Ufność świętego Józefa
Święty Józef odznaczał się głęboką nadzieją. Chociaż był doświadczany trudnymi próbami, nigdy nie zachwiała się jego ufność do Boga. Nie wątpił w słowa anioła, nie wysuwał trudności, nie zwlekał, lecz natychmiast i zdecydowanie wypełniał jego polecenia, Nie zważając na trudności i niebezpieczeństwa, całą ufność pokładał w Bogu. Święty Józefie, wyjednaj mi cnotę ufności, której tak często mi brakuje. Niech pamiętam, że Bóg, nasz Ojciec najłaskawszy, który pragnie naszego szczęścia, kieruje naszymi losami, a bez Jego woli lub dopuszczenia nic się nie dzieje.
Dzień 8 - 17 marca
Miłość do Jezusa
Święty Józef kochał Jezusa gorącą miłością. Z woli Opatrzności był na ziemi ojcem dla Syna Bożego. Zaradzał Jego potrzebom, wychowywał Go i cieszył się Jego stałą bliskością. Jego miłość do Jezusa była ofiarna, zdolna do poświęceń i wyrzeczeń. Żył jedynie dla Niego, gotów wykonać dla Niego wszelkie możliwe posługi, a utracić Jezusa było dla Józefa największym cierpieniem. Święty Józefie, wyjednaj mi czystą i gorącą miłość, abym kochając szczerze Boga tu na ziemi, mógł potem w niebie cieszyć się Jego widokiem razem z Tobą i wszystkimi świętymi.
Dzień 9 - 18 marca
Śmierć świętego Józefa
Święty Józef, po wypełnieniu swojej misji życiowej, został wezwany do wieczności. Odchodził z tego świata w pokoju, choć ciężko było mu rozstać się z Maryją i Jej Synem, których miłował i służył im ofiarnie przez wszystkie swoje dni. Całe jego życie, święte i bez skazy grzechu, było przygotowaniem do tej ostatniej chwili, więc nie lękał się śmierci. Dlatego jest Patronem umierających. Święty Józefie, ty umierałeś wpatrzony w oblicze Jezusa i Maryi. Naucz mnie tak żyć, abym zasłużył na szczęśliwą wieczność. Wyjednaj mi dobrą śmierć, po której w radości i szczęściu zamieszkam w Domu Ojca.
Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny
Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał na Opiekuna Świętej Rodziny; proszę, byś otaczał mnie zawsze swoją opieką. Od tej chwili obieram Ciebie na mojego Ojca, Opiekuna, Doradcę i Patrona. Błagam, abyś mnie przyjął pod swoją opiekę: wszystko, czym jestem, wszystko, co posiadam, moje życie i moją śmierć.
Wejrzyj na mnie, broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, wspomagaj mnie we wszystkich moich potrzebach, pocieszaj w cierpieniach mego życia, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie mojej śmierci. Wstawiaj się za mną do Boskiego Odkupiciela, którego byłeś godny trzymać w swych ramionach, oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi - Twej Najczystszej Oblubienicy.
Udziel mi tych błogosławieństw, które doprowadzą mnie do zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, a ja będę się starać, by okazać się godnym Twej opieki. Amen.
Modlitwy na każdy dzień nowenny
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
O święty Józefie, mój Patronie i Obrońco, do Ciebie przychodzę, byś dla mnie uzyskał u Boga łaskę, o którą Cię pokornie proszę. Być może niepowodzenia i gorycz w mym życiu są karą za moje grzechy. Ale nawet gdy widzę swą winę, czyż ma tracić nadzieję na otrzymanie Bożej pomocy? "O nie! - rzekłaby Twoja oddana czcicielka święta Teresa - naprawdę nie! Biedni grzesznicy, bez względu na wielkość waszych potrzeb, zwróćcie się o pomoc do świętego Józefa! Idźcie do Józefa ze szczerą pewnością i spokojem, że wasze prośby będą wysłuchane".
Posłuszny nauczaniu świętej Teresy, staję przed Tobą, o święty Józefie, i błagam o Twe przemożne wstawiennictwo w moich obecnych trudnościach. Zanieś mą prośbę przed Boży tron i uzyskaj dla mnie tę łaskę, której ja sam nie byłbym godny otrzymać, abym po wysłuchaniu mej prośby mógł wrócić przed Twój ołtarz i tam, pełen oddania, chwalić Cię i dziękować za Twoje wstawiennictwo.
(Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...)
Pomnij, najmiłościwszy przybrany Ojcze Pana Jezusa, że nikt, kto się do Ciebie zwraca, nie zostaje bez pomocy. Niezliczone są łaski, które otrzymali modlący się do Ciebie. Chorzy, uciskani, cierpiący niesprawiedliwość, zdradzeni, opuszczeni - wszyscy, którzy się oddali pod Twoją opiekę, uzyskali pomoc w swych potrzebach. Święty Józefie, nie dopuść, abym tylko ja był jej pozbawiony. Okaż się hojnym i łaskawym także dla mnie, bym mógł wznieść modlitwę dziękczynienia ku większej chwale Bożej.
(Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...)
O święty Józefie, Głowo Świętej Rodziny, cześć Ci oddaję z głębi mojego serca. Ty udzieliłeś pociechy i pokoju strapionym, którzy przede mną zwrócili się do Ciebie. Pociesz i moją biedną udręczoną duszę. Ty znasz wszystkie moje potrzeby, zanim je wypowiem w modlitwie. Przemożny święty Józefie, Ty wiesz, jak moja prośba jest ważna dla mnie. Całą swą ufność pokładam w Twoim wstawiennictwie. Dlatego uproś mi tę łaskę, o którą Cię gorąco proszę, a ja przyrzekam głosić wszędzie Twoją cześć i wspierać, w miarę mych możliwości, te dobre dzieła, które w Twoje imię wspomagają cierpiących i umierających na całym świecie. Święty Józefie, Pocieszycielu strapionych, ulituj się nade mną i pociesz mnie.
(Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...)

(Video) Piękna najstarsza modlitwa do Św. Józefa, która nie zawodzi.

FAQs

MODLITWY DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA? ›

Ojcze ubogich, o Józefie święty, oto my, ubodzy w święte skarby nieba, my ubodzy w cnoty i łaski, po Maryi błagamy Ciebie, Patronie przemożny u Boga. Wyjednaj nam odpuszczenie grzechów i wstręt do grzechów. Wyproś nam zamiłowanie cnoty, pobożności, cierpliwości i bojaźni Bożej.

Jak odmawiać Telegram do św Józefa? ›

Józefa można odmawiać trzy razy w ciągu jednego dnia np. rano, w południe i wieczorem lub w sprawie bardzo pilnej np. w sytuacji zagrożenia życia – trzy razy w ciągu trzech godzin z zachowaniem godzinnych odstępów. Za każdym razem zaczynamy modlitwę znakiem krzyża.

Jak modlić się o cud? ›

Uwielbiam Cię, Panie, za wszystkie łaski, którymi mnie obdarzyłeś i ciągle obdarzasz. Chcę wykonać do końca zadanie, jakie mi zleciłeś. Przez zasługi Twojego Syna, który cierpiał na krzyżu, proszę Cię: obdarz mnie zdrowiem ciała i duszy. Amen.”

Do kogo się modlić o dobrą pracę? ›

Święty Józefie, Ty jesteś patronem wszystkich robotników, wyjednaj mi łaskę znalezienia pracy, abyśmy ja i moja rodzina mogli godnie żyć. I naucz mnie szacunku dla pracy i dla wszystkich obowiązków. Naucz mnie wytrwale i sumiennie pracować.

Jak modlić się za dzieci? ›

Duchu Święty Boże, udziel dzieciom naszym światła w obowiązkach i pokaż, jak mają służyć Bogu i bliźnim. Daj im moc, aby pokonywały pokusy i trudności. Boże, wspieraj nas, rodziców, abyśmy słowem trafiali do serc dzieci, a słowo swoje popierali dobrym przykładem życia. Pomóż nam czuwać nad dziećmi i szukać ich dobra.

Jak się modlic do św Jozefa? ›

O, święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego Boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym – poddany Twojej niebiańskiej mocy – mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.

Dlaczego warto modlić się do świętego Józefa? ›

Pisze: Za przyczyną Św. Józefa można uzyskać łaski Maryi. Przez niego możemy dostąpić łaski szczęśliwej śmierci i opieki przeciw szatanowi.

Czy modlitwa czyni cuda? ›

Naukowcom z Columbia University udało się wykazać, że bez względu na wyznawaną przez nas religię codzienne odmawianie modlitwy, powtarzanie mantr, medytowanie lub regularne wykonywanie dowolnej praktyki duchowej sprawia, że obszary kory mózgowej, które mają związek z naszym nastrojem, są gęstsze niż u niewierzących.

Jak prosić o uzdrowienie? ›

Aby otrzymać od Boga dar Bożego uzdrowienia, trzeba najpierw i nade wszystko pozwolić Bogu spotkać się z nami w naszym centrum, tym centrum, którym jest On sam, On, nasz Stwórca i Zbawca; tym centrum, które jest w nas miłością i ufnością.

Jak uzyskać pomoc od Boga? ›

Możesz modlić się na głos lub w myślach. Możesz rozmawiać z Bogiem jak z każdą inną osobą.
...
Modlitwa jest jednym z najcenniejszych darów, jakie otrzymałeś od kochającego Ojca Niebieskiego.
  1. Rozpocznij modlitwę ...
  2. Rozmawiaj z Bogiem. ...
  3. Zakończ modlitwę ...
  4. Działaj zgodnie ze swoimi prawymi pragnieniami.

Jaki Swiety jest patronem pracy? ›

1 maja, obchodzony jako Święto Pracy, jest także dniem, w którym Kościół katolicki czci św. Józefa - patrona ludzi pracujących. Tego dnia podkreśla się szczególną rolę pracy w życiu i rozwoju każdego człowieka. Święty Józef był mężem Maryi.

Do kogo się modlić o znalezienie rzeczy? ›

Święty Antoni! Wielką łaską obdarzył Cię Bóg, czyniąc Cię patronem rzeczy zgubionych i skradzionych. Stroskany przychodzę do Ciebie ufając, że pomożesz mi w odnalezieniu rzeczy zaginionej, której bezskutecznie szukam.

Do kogo modlić się o dobrego męża? ›

Zatem do kogo zwrócić się z tą prośbą? Jedną z bardziej popularnych jest modlitwa do św. Józefa o dobrego męża: „Boże, Ojcze niebieski, który kierujesz losami każdego człowieka, pokieruj i moim życiem tak, bym znalazła sobie dobrego męża, z którym mogłabym godnie spełniać zadania, dla których małżeństwo ustanowiłeś.

Jak błogosławić swoje dzieci? ›

Józef Ratzinger w „Duchu liturgii” pisał tak: „Nigdy nie zapomnę pobożności i pieczołowitości, z jakimi moi rodzice błogosławili znakiem krzyża nas, swoje dzieci, gdy wychodziliśmy z domu; a gdy żegnaliśmy się na dłużej, rodzice kreślili nam znak krzyża wodą święconą na czole, wargach i piersi.

Do kogo modlic się za dzieci? ›

do Anioła Stróża: „Aniele Boży Stróżu dziecka, którym Dobry Bóg nas obdarował i Twej opiece powierzył, prosimy Cię, abyś nieustannie czuwał nad nim i wypraszał mu potrzebne łaski: zdrowia, prawidłowego rozwoju i szczęśliwego przyjścia na świat.

Jak uczyc dziecko o Bogu? ›

Na najbardziej ogólne pytania dziecka o Boga i wiarę, warto odpowiedzieć zgodnie ze swoimi przekonaniami, na przykład, że są ludzie, którzy wierzą w Boga/bogów i tacy, którzy nie wierzą („I my właśnie nie wierzymy”), są ludzie, którzy modlą się w kościele (meczecie, synagodze, świątyni), bo wierzą, że tam mieszka Bóg ( ...

Jak modlic się za dorosle dzieci? ›

Proszę Panie, za pośrednictwem Najświętszej Rodziny z Nazaretu, obdarz moje dzieci wszystkim, co dobre. Daj, by nigdy nie zapomniały o Twoich przykazaniach i zawsze czerpały wzór z Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa.

O co się modlić do Ducha Świętego? ›

O Duchu Święty, źródło światła i pokoju, którego kocham z całej duszy mojej - uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twej woli, i przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Przyjdź, mój Pocieszycielu.

Czy modlitwa do św Rity działa? ›

Modlitwa do świętej Rity uchodzi za jedną z najskuteczniejszych, nawet w sprawach beznadziejnych. Modlą się do niej osoby chore, poniżane, z problemami małżeńskimi i matki. Święta Rita jest ich oficjalną patronką, ale pomaga również w innych sprawach powierzanych jej w modlitwie np.

Jak dziala św Józef? ›

Patron będących w potrzebie

Ilość zasług jakie można przypisać Józefowi jest bardzo długa. Wspiera on zakochanych i tych poszukujących. Pomaga w sprawach finansowych, znajduje domy czy rozwiązuje nasze problemy. Jak na mężczyznę przystało jest bardzo konkretny i szczegółowy.

Czym zajmował się święty Józef? ›

Łukasza podają, że Józef pochodził z rodu króla Dawida. Majątku nie odziedziczył, a z zawodu był stolarzem i cieślą. Św. Justyn, który żył blisko czasów apostolskich podaje, że Józef wykonywał narzędzia gospodarcze i rolnicze.

Czego patronem jest święty Józef? ›

Święty Józef znany jest przede wszystkim jako patron rodzin, ojców, kobiet w ciąży, robotników oraz osób umierających. Jest też patronem Kościoła, obu Ameryk, wielu krajów, regionów, miast i diecezji.

Jakie modlitwy powinno się odmawiać codziennie? ›

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wierzę w Boga, a także 10 Przykazań Bożych, Dwa przykazania miłości i modlitwa do Anioła Stróża. Do tych modlitw można dołączyć również inne wybrane indywidualnie przez osobę modlącą się.

Jak napisać prośbę o zdrowie? ›

Matko Boża, Proszę o pomoc, zdrowie, potrzebne łaski dla mojego taty, zwłaszcza w sprawach okulistycznych. Proszę o cudowne uleczenie i wyzdrowienie. Proszę o siły, zdrowie i wszystko to, co najlepsze i zdrowie i dobre dla mojego ojca. O zdrowie i pomyślność na co dzień.

Jak się modlić o zdrowie? ›

Panie i Ojcze nasz, natchnij opiekujących się chorymi miłością i dobrocią dla cierpiących. Daj im cierpliwość i wytrwałość. Chroń ich od wszystkiego złego we wszelkich ich pracach. Daj im siłę moralną i fizyczną, aby sumiennie spełniali swe posłannictwo w imię Boga, który jest najwyższym lekarzem i uzdrowicielem.

Czy modlitwa może uzdrowić? ›

W modlitwie powierzamy się Jemu, aby od Niego, jako od Lekarza, który sam został zraniony na krzyżu, uzyskać uzdrowienie. W modlitwie doświadczamy badającej i jednocześnie uzdrawiającej obecności. Może nas ona uzdrawiać, ponieważ stawia nas w Bożej obecności i napełnia nas Duchem Bożym.

Gdzie można znaleźć Pana Boga? ›

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.

Czy można prosić Pana Boga o pieniądze? ›

Boga można prosić nawet o dywidendę Ks. Jacek Gniadek (arch.

Jak poczuć bliskość Boga? ›

myślenie, rozmowa, słuchanie, spacer. każda bowiem czynność, jeśli wypływa nie z lęku i egoizmu, ale z miłości, jest uwielbieniem Boga i oddaniem Mu chwały. apostoł narodów zachęcał: „czy jecie, czy pijecie, czy co- kolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (1kor 10,31).

Kto jest patronem prawników? ›

Iwo Helory, patrona prawników, przypada 19 maja. Przyszły święty urodził się w 1253 r. w rodzinie szlacheckiej niedaleko Tréguier w Bretanii. Studiował w Paryżu i w Orleanie.

Czego uczy nas św Józef? ›

Józef uczy nas, że cudem jest wierzyć pomimo strat… Wierzyć, że to wszystko mieści się w tajemnicy życia, która jest święta, pisana przez Boga, który nas ukochał do szaleństwa Krzyża.

Do którego Świętego modlitwa się o znalezienie rzeczy zagubionych? ›

Jak modlić się do świętego Antoniego? “Święty Antoni! Wielką łaską obdarzył Cię Bóg, czyniąc patronem rzeczy zgubionych i skradzionych. Stroskany przychodzę do Ciebie ufając, że pomożesz mi w odnalezieniu rzeczy zgubionej, której bezskutecznie szukam.

Jaki patron od rzeczy zagubionych? ›

Święty Antoni! Wielką łaską obdarzył Cię Bóg, czyniąc Cię patronem rzeczy zgubionych i skradzionych.

Co zrobić jak się coś zgubi? ›

Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają twoją opiekę i doznają twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Święty Antoni wielką łaską obdarzył cię Bóg, czyniąc cię patronem rzeczy zagubionych i skradzionych.

Jak św Jozef znalazl mi męża? ›

Modliłam się o dobrego męża, ale niejako rutynowo i z przyzwyczajenia. Tylko czasami pojawiała się iskierka nadziei, że Święty Józef mi pomoże… Moja historia jest przykładem tego, że modlitwa ma cudowną moc, a wiara czyni cuda.

Jak modlić się o czystość? ›

strzeż mnie, bym nie upokarzał ciałą swojego ani innych. Pomóż, by to, co duchowe, kierowało tym, co cielesne. Boże wcielony, chcę chwalić Ciebie w moim ciele, teraz i po zmartwychwstaniu.

O co można prosić Archanioła Rafała? ›

Archanioł Rafał pomaga nie tylko w uzdrowieniu naszego ciała. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że choroby które pojawiają się w naszym ciele nigdy nie są przypadkowe.

Czy można błogosławić rodziców? ›

Tradycyjnie błogosławieństwo odbywa się przed ślubem konkordatowym lub kościelnym. Para Młoda prosi rodziców o błogosławieństwo, a wtedy oni przystępują do rozpoczęcia obrzędu. Najpierw błogosławią rodzice, a po nich mogą to zrobić również chrzestni, dziadkowie i rodzeństwo.

Jak wygląda błogosławieństwo rodziców? ›

Prośba może być krótka i zawierać się w jednym zdaniu np. „Drodzy rodzice, prosimy Was o błogosławieństwo”. Rozpoczyna mama panny młodej, wypowiadając słowa błogosławieństwa oraz kropiąc dzieci wodą święconą. Następnie na czole każdego z narzeczonych czyni znak krzyża oraz podaje pasyjkę do ucałowania.

Co powiedzieć podczas błogosławieństwa? ›

„Kochane dzieci, budujcie swe życie na mocnym fundamencie, na wspólnej wzajemnej miłości, wierności Bogu i jego przykazaniom. Szanujcie się wzajemnie, bądźcie dla siebie wsparciem. Błogosławimy wam z serca w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. „Córko, nigdy nie stawaj przeciw swojemu mężowi.

Jak modlic się za dorosle dzieci? ›

Proszę Panie, za pośrednictwem Najświętszej Rodziny z Nazaretu, obdarz moje dzieci wszystkim, co dobre. Daj, by nigdy nie zapomniały o Twoich przykazaniach i zawsze czerpały wzór z Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa.

O co się modlić do Ducha Świętego? ›

O Duchu Święty, źródło światła i pokoju, którego kocham z całej duszy mojej - uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twej woli, i przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Przyjdź, mój Pocieszycielu.

Czy modlitwa do św Rity działa? ›

Modlitwa do świętej Rity uchodzi za jedną z najskuteczniejszych, nawet w sprawach beznadziejnych. Modlą się do niej osoby chore, poniżane, z problemami małżeńskimi i matki. Święta Rita jest ich oficjalną patronką, ale pomaga również w innych sprawach powierzanych jej w modlitwie np.

Wierny Opiekunie, któremu został powierzony najdroższy Skarb nasz, Jezus, weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo sprawę, którą Tobie polecam… Niech jej skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz.. Akt poświęcenia się świętemu Józefowi Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka.. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy.. JÓZEFA Św.. Józefie, któryś skonał na rękach Jezusa i Maryi, uproś mi łaskę szczęśliwej śmierci.. JÓZEFA Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, którą żywią ku Tobie.. O Józefie, ratuj nas w życiu, w śmierci, w każdy czas.. Modlitwa codzienna do świętego Józefa O święty Józefie, mniemany Ojcze i Opiekunie Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, najmilszy Oblubieńcze Matki Jego, Przeczystej Dziewicy Maryi!. Ratuj mnie we wszystkich potrzebach duszy i ciała, broń od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, zachowaj mnie do wszelkiego niebezpieczeństwa, nieszczęścia i złego przypadku.. -- Chryste, wysłuchaj nas.. Ojcze z nieba, Boże, -- zmiłuj się nad nami.. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- zmiłuj się nad nami.. Przez Chrystusa, Pana naszego.. Potężny nas Wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

Z pokorą wszyscy do Twych stóp klękamy. Niechaj opieki Twej dzisiaj doznamy. Oblubieńcze Panny nad pannami Święty Józefie przyczyń się za nami Tyś na Swym ręku Zbawiciela nosił. Niejedneś trudy dla Niego ponosił. Tyś Go własnymi kołysał rękami Święty Józefie przyczyń się za nami. Ty jeden jesteś od Boga wybrany. Tyś Opiekunem Matki ukochanej. Tej czystej lilii pomiędzy cierniami Święty Józefie przyczyń się za nami .. Święty Józefie o Twoją przyczynę. Błagamy teraz i w śmierci godzinę. Ach nie pogardzaj naszymi prośbami Święty Józefie przyczyń się za nami. * * * * *. Józefie święty, coś Zbawcy naszemu zastępował miejsce Ojca, bądź Ojcem naszym i pokaż Twe Ojcowskie serce tym wszystkim, których Jezus umiłował, a nawet ich bracią stać się raczył.. Święty Józefie, Dzieciny Jezus Piastunie, Najświętszej Dziewicy Oblubieńcze, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.. Święty Józefie, mój chwalebny Opiekunie i najdroższy Ojcze, którego Jezus uczynił szafarzem swoich łask; przez tę niewysłowioną radość, jakiej doznawało Twe serce, gdyś Go jako małe Dzieciątko na rękach piastował i ciągle przebywał w Jego obecności, błagam Cię, osłoń mnie swą ojcowską opieką i uproś mi odpuszczenie grzechów, głęboką pokorę, nieskalaną czystość, najgorętszą miłość Bożą i wszystkie dary Ducha Świętego, aby dzięki nim moje biedne serce mogło stać się miłym przybytkiem dla Serca Jezusa i zasłużyło na nieustanne zjednoczenie z Nim w czasie i wieczności.. O Święty Józefie, mój dobry Ojcze, któryś miał niewymowną pociechę umierania w objęciach Jezusa i Maryi, ratuj mnie zawsze zwłaszcza w tej chwili, kiedy dusza moja będzie blisko opuszczenia ciała.. Chwalebny Józefie Święty, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę bym i ja pracował w duchu pokuty, w celu zadośćuczynienia za me liczne grzechy: bym pracował sumiennie raczej z poczucia obowiązku niż dla swojego upodobania, bym pracował z weselem i z wdzięcznością dla Boga, upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów odebranych od Boga, bym pracował w porządku, spokojnie, w miarę moich sił i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami; bym pracował przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie, mając nieustannie przed oczyma śmierć i rachunek, który muszę złożyć za czas stracony, ze zmarnowanych talentów, z opuszczenia dobrego, z próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych.. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o Święty Patriarcho Józefie.. O Święty Józefie, stróżu Jezusa, małżonku Przeczystej Maryi, który przeszedłeś przez życie doskonale spełniając swój obowiązek, utrzymując pracą rąk Świętą Rodzinę z Nazaretu, wsperaj przychylnie tych, którzy - ufni - do Ciebie się zwracają!. Święty Józefie, patronie Kościoła, Ty który u boku Słowa Wcielonego trudziłeś się każdego dnia, aby zapracować na chleb; Ty który zaznałeś niepokoju o jutro, goryczy ubóstwa, tymczasowości pracy; Ty który promieniujesz dzisiaj, w dniu Twego święta liturgicznego, przykładem Twej postaci skromnej przed ludźmi, ale wielkiej przed Bogiem; spójrz na ogromną rodzinę, która została Ci powierzona.. Błogosław Kościołowi, przynaglając go coraz bardziej do podążania drogą ewangelicznej wierności, wspomagaj robotników w ich twardym bycie codziennym, broniąc ich od zniechęcenia, od buntu destruktywnego, jak również od pokus hedonizmu, módl się za ubogimi, którzy kontynuują ubóstwo Chrystusa na ziemi, wzbudzaj dla nich ciągłą hojność w ich braciach bogatych, strzeż pokoju na świecie, tego pokoju, który jedynie może gwarantować rozwój narodów, w pełnym urzeczywistnieniu ludzkich nadziei dla dobra ludzkości, dla misji Kościoła, dla chwały Trójcy Przenajświętszej.

Św.. Józefa – opiekuna Świętej Rodziny.. Przez tę świętą kompanię, którą Jezus i Maryja dali ci podczas twego życia, błagam cię opiekuj się mną przez całe moje życie, bym nigdy nie oddzielił się od mojego Boga przez utratę Jego łaski.. Józefie, módl się za mnie do Jezusa.. Patronie umierających, naucz sztuki umierania dla siebie na co dzień, aby zawsze być gotowym na radosny powrót do domu Ojca.. Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy!. Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę.

O święty Józefie, mniemany Ojcze i Opiekunie Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, najmilszy Oblubieńcze Matki Jego, Przeczystej Dziewicy Maryi!. Ratuj mnie we wszystkich potrzebach duszy i ciała, broń od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, zachowaj mnie do wszelkiego niebezpieczeństwa, nieszczęścia i złego przypadku.. Chryste, wysłuchaj nas.. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad namiSynu, Odkupicielu świata, Boże,Duchu Święty, Boże,Święta Trójco, Jedyny Boże,Święta Maryjo, módl się za namiŚwięty Józefie,Przesławny potomku Dawida,Światło Patriarchów, Oblubieńcze Bogarodzicy,. Opiekunie Odkupiciela,Przeczysty stróżu Dziewicy, Żywicielu Syna Bożego, Troskliwy Obrońco Chrystusa,. Sługo Chrystusa,. Sługo zbawiciela,Głowo Najświętszej Rodziny, Józefie najsprawiedliwszy, Józefie najczystszy, Józefie najroztropniejszy, Józefie najmężniejszy, Józefie najposłuszniejszy,Józefie najwierniejszy, Zwierciadło cierpliwości, Miłośniku ubóstwa, Wzorze pracujących, Ozdobo życia rodzinnego, Opiekunie dziewic, Podporo rodzin,. Podporo w trudnościach,Pociecho nieszczęśliwych, Nadziejo chorych,. Patronie wygnańców,. Patronie cierpiących,. Patronie ubogich,Patronie umierających, Postrachu duchów piekielnych, Opiekunie Kościoła świętego.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.. Przez Chrystusa, Pana naszego.. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy.. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę.. Złóż je na ofiarę Najsłodszemu Zbawicielowi i Jego Przeczystej Matce, aby będąc ich wyłączną własnością na tej ziemi, w niebie także wielbiło i kochało Jezusa i Niepokalaną Maryję i z Tobą, święty Józefie, chwaliło Boga w Trójcy Jedynego na wieki wieków.. Święty Józefie, mój chwalebny Opiekunie i najdroższy Ojcze, którego Jezus uczynił szafarzem swoich łask; przez tę niewysłowioną radość, jakiej doznawało Twe serce, gdyś Go jako małe Dzieciątko na rękach piastował i ciągle przebywał w Jego obecności, błagam Cię, osłoń mnie swą ojcowską opieką i uproś mi odpuszczenie grze-chów, głęboką pokorę, nieskalaną czystość, najgorętszą miłość Bożą i wszystkie dary Ducha Świętego, aby dzięki nim moje biedne serce mogło stać się miłym przybytkiem dla Serca Jezusa i zasłużyło na nieustanne zjednoczenie z Nim w czasie i wieczności.. Święty Józefie, Opiekunie Syna Bożego, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.. Błagam Cię, święty Józefie, czuwaj nade mną, abym zawsze szedł drogą cnoty, a nigdy nie zbaczał na drogi występku.. Przyjdź nam z pomocą w naszych oba­wach i smutkach, oddal od nas niebezpieczeństwa, które nam gro­żą, wspomóż nas w naszych kłopotach, weź pod swą opiekę nasze dusze i ciała, także i sprawy ważne, które ci powierzamy.. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o święty Patriarcho Józefie!

Bądź przy mnie teraz i przez całe me życie, ale zwłaszcza w godzinie mojej śmierci, tak jak ty sam byłeś otoczony troską przez Jezusa i Maryję, abym mógł cię któregoś dnia czcić w niebieskiej ojczyźnie. już przez całą wieczność.. O chwalebny święty Józefie, pokornie upadłszy na ziemię przed tobą, pobożnie oddaję ci cześć i ofiaruję ci ten cenny zbiór modlitw na pamiątkę twoich niezliczonych cnót.. W tobie spełnił się tajemniczy sen starotestamentowego Józefa, który był twoją figurą, ponieważ nie tylko Boskie Słońce otoczyło cię swoimi olśniewającymi promieniami, lecz także mistyczny Księżyc, czyli Maryja, rozświetlił cię swoim łagodnym blaskiem.. O chwalebny święty Józefie, tak jak przykład Jakuba, który osobiście udał się szukać pociechy u swego umiłowanego syna, wyniesionego na tron Egiptu, posłużył do przyciągnięcia również innych jego synów, tak mam nadzieję, że przykład Jezusa i Maryi, którzy darzyli cię pełnym szacunkiem i zaufaniem, zdoła pociągnąć również mnie, tak abym utkał ku twojej czci ten cenny „płaszcz”.. I tak jak dawny Józef nie wypędził wyrodnych braci, lecz przyjął ich z miłością, ustrzegł i ocalił od głodu, tak i ty, o chwalebny święty Józefie, przez twe wstawiennictwo spraw, aby Chrystus nigdy mnie nie opuścił na tym padole płaczu.. A ponieważ nie ma bólu, udręki lub nieszczęścia, w których ty nie przyszedłbyś litościwie z pomocą, racz ze względu na dary, jakie Bóg złożył w twoje ręce, wyjednać mi łaskę, o którą cię proszę.. Do ciebie, święty Józefie, się uciekam mając nadzieję, że nie będziesz chciał mnie odrzucić, bo już święta Teresa pisze w swoich wspomnieniach: „Każda łaska, o którą się prosi świętego Józefa, zostanie z pewnością udzielona”.. Chwalebny Józefie, otocz mnie twoją świętą opieką, a w twym miłosierdziu i w twojej mocy wyjednaj mi wszystko, co jest dla mnie konieczne, zwłaszcza zaś łaskę, której najbardziej potrzebuję.. Nie dozwól, o najdroższy święty Józefie, abym wśród wielu, którzy doświadczyli twojej dobroci, był jedynym, który pozostanie pozbawiony łaski, o jaką cię prosiłem.. Odwieczny Boski Ojcze, przez zasługi Jezusa i Maryi padam z czcią przed Twą Boską obecnością i proszę Cię żarliwie, abyś zechciał przyjąć mój szczery zamiar wytrwania w gronie tych, którzy pozostają pod opieką świętego Józefa.. O chwalebny święty Józefie, który przez Boga zostałeś postawiony jako głowa i strażnik najświętszej spośród rodzin, racz strzec z nieba mojej duszy, która błaga o przyjęcie pod płaszcz twojej opieki.. Spójrz nam mnie, twojego syna; broń mnie przed wszystkimi moimi widzialnymi i niewidzialnymi nieprzyjaciółmi; bądź przy mnie we wszystkich potrzebach; pociesz mnie we wszystkich goryczach życia, ale zwłaszcza w godzinie agonii.

Modlitwa do świętego Józefa, orędownika we wszelkich potrzebach i uciskach Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas.. Oddanie się w opiekę świętemu Józefowi Ojcze ubogich, o Józefie święty, oto my, ubodzy w święte skarby nieba, my ubodzy w cnoty i łaski, po Maryi błagamy Ciebie, Patronie przemożny u Boga.. Akt poświęcenia się świętemu Józefowi Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka.. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi.. JÓZEFA Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, którą żywią ku Tobie.. Błagam Cię dla miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny, racz nam wyjednać łaskę ostateczną zbawienia i wszystkie łaski nam potrzebne, a szczególnie tę wielką łaskę… (wymienić intencję).. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci przenajświętszą Krew, Serce, Oblicze Twego Jednorodzonego Syna, wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej przeczystego Oblubieńca, świętego Józefa, oraz wszystkie skarby Kościoła świętego na wyjednanie łaski ostatecznej zbawienia i łask nam potrzebnych, szczególnie tej… (wymienić intencję).. Modlitwa codzienna do świętego Józefa O święty Józefie, mniemany Ojcze i Opiekunie Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, najmilszy Oblubieńcze Matki Jego, Przeczystej Dziewicy Maryi!. Święty Józefie, -- Przesławny Potomku Dawida, -- Światło Patriarchów, -- Oblubieńcze Bogarodzicy, -- Przeczysty Stróżu Dziewicy, -- Żywicielu Syna Bożego, -- Troskliwy Obrońco Chrystusa, -- Głowo Najświętszej Rodziny, -- Józefie najsprawiedliwszy, -- Józefie najczystszy, -- Józefie najroztropniejszy, -- Józefie najmężniejszy, -- Józefie najposłuszniejszy, -- Józefie najwierniejszy, -- Zwierciadło cierpliwości, -- Miłośniku ubóstwa, -- Wzorze pracujących, -- Ozdobo życia rodzinnego, -- Opiekunie dziewic, -- Podporo rodzin, -- Pociecho nieszczęśliwych, -- Nadziejo chorych, -- Patronie umierających, -- Postrachu duchów piekielnych, -- Opiekunie Kościoła Świętego, --. Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogurodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i Twoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.. Potężny nas Wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

Święty Józefie, Dzieciny Jezus Piastunie, Najświętszej Dziewicy Oblubieńcze, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.. O, Józefie, ratuj nas w życiu i w śmierci, ratuj nas w każdym czasie!. Modlitwa: O chwalebny Święty Józefie, przybrany ojcze Pana Naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga.. Modlitwa do Świętego Józefa. Garniemy się do Ciebie z dziecięcą ufnością i prosimy, abyś po ojcowsku wysłuchał naszych próśb, które do Ciebie zanosimy, i chronił nas od wszelkiego zła.. Święty Józefie, módl się za nami.. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami.. O chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pokorą upadam przed Tobą.. b. Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy Maryi, Dziewiczy Opiekunie Jezusa, nie zapomnij o mnie i czuwaj nade mną.. Wejrzyj na moje modlitwy i otaczaj mnie zawsze swoją ojcowską opieką.. zmiłuj się nad nami, Panie.. Święty Józefie, Opiekunie,

Święty Józefie, módl się za nami.. Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami.. Józefie najczystszy, módl się za nami.. Józefie najroztropniejszy, módl się za nami.. Józefie najmężniejszy, módl się za nami.. Święty Józefie Dzieciny Jezus Piastunie, Najświętszej Dziewicy Oblubieńcze, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.. Piusa X Chwalebny Józefie święty, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę, bym i ja pracował w duchu pokuty, w celu zadośćuczynienia za me liczne grzechy: bym pracował sumiennie raczej z poczucia obowiązku niż dla swojego upodobania, bym pracował z weselem i z wdzięcznością dla Boga, upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów odebranych od Boga, bym pracował w porządku, spokojnie, w miarę moich sił i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami; bym pracował przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie, mając nieustannie przed oczyma śmierć i rachunek, który muszę złożyć za czas stracony, ze zmarnowanych talentów, z opuszczenia dobrego, z próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych.. Modlitwa do świętego Józefa Robotnika Papieża Pawła VI Święty Józefie, patronie Kościoła, ty, który u boku Słowa Wcielonego trudziłeś się każdego dnia, aby zapracować na chleb; ty, który zaznałeś niepokoju o jutro, goryczy ubóstwa, tymczasowości pracy; ty, który promieniujesz dzisiaj, w dniu twego święta liturgicznego, przykładem twej postaci skromnej przed ludźmi, ale wielkiej przed Bogiem – spójrz na ogromną rodzinę, która została ci powierzona.. Błogosław Kościołowi, przynaglając go coraz bardziej do podążania drogą ewangelicznej wierności, wspomagaj robotników w ich twardym bycie codziennym, broniąc ich od zniechęcenia, od buntu destruktywnego, jak również od pokus hedonizmu, módl się za ubogimi, którzy kontynuują ubóstwo Chrystusa na ziemi, wzbudzaj dla nich ciągłą hojność w ich braciach bogatych, strzeż pokoju na świecie, tego pokoju, który jedynie może gwarantować rozwój narodów, w pełnym urzeczywistnieniu ludzkich nadziei dla dobra ludzkości, dla misji Kościoła, dla chwały Trójcy Przenajświętszej.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa.. Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka.. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy.. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi.. Święty Józefie, mój najmilszy Opiekunie, w poranek dzisiejszego dnia oddaję się pod Twoją szczególną opiekę.. Błagam Cię, święty Józefie, czuwaj nade mną, abym zawsze szedł drogą cnoty, a nigdy nie zbaczał na drogi występku.. Dopomóż mi zbudować trwałe szczęście na drodze prawdy, wiary, sprawiedliwa ści i miłości Boga i bliźniego.. Józefa Ojca Rodziny. Dopomóż mi, być dobrym ojcem, bym nigdy się nie zniechęcił znosząc utrapienia życia.. Józefie dobry, naucz mnie kochać Jezusa i Jego Matkę.. Przedwieczny Ojcze, przez miłość, którą masz ku św.. Józefa, który Cię tak wiernie na ziemi strzegł, miej litość nad nami i nad biednymi konającymi.. Święty Józefie, pociecho cierpiących i umierających, mój dobry Ojcze!. Proszę Cię, niech twoje wstawiennictwo wyjedna mi łaskę dobrej śmierci, abym – podobnie jak ty – oddał mego ducha przy Jezusie i Maryi.

Nie. dozwól, o najdroższy święty Józefie, abym tylko ja, spośród tych. wszystkich, którzy zwracają się do Ciebie, nie został wysłuchany w tej. mojej potrzebie.. Okaż się łaskawym i hojnym dla mnie, abym mógł z. wdzięcznością zawołać: „Chwała Tobie, Patriarcho, święty Józefie, mój. Opiekunie na ziemi i obrońco dusz czyśćcowych”.. Święty. Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu. sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży. Syn i Jego Przeczysta Matka.. Złóż je na ofiarę Najsłodszemu. Zbawicielowi i Jego Przeczystej Matce, aby będąc ich wyłączną własnością. na tej ziemi, w niebie także wielbiło i kochało Jezusa i Niepokalaną. Maryję i z Tobą, święty Józefie, chwaliło Boga w Trójcy Jedynego na. wieki wieków.. Święty. Józefie, mój chwalebny Opiekunie i najdroższy Ojcze, którego Jezus. uczynił szafarzem swoich łask; przez tę niewysłowioną radość, jakiej. doznawało Twe serce, gdyś Go jako małe Dzieciątko na rękach piastował i. ciągle przebywał w Jego obecności, błagam Cię, osłoń mnie swą ojcowską. opieką i uproś mi odpuszczenie grze-chów, głęboką pokorę, nieskalaną. czystość, najgorętszą miłość Bożą i wszystkie dary Ducha Świętego, aby. dzięki nim moje biedne serce mogło stać się miłym przybytkiem dla Serca. Jezusa i zasłużyło na nieustanne zjednoczenie z Nim w czasie i. wieczności.. Święty. Józefie, Opiekunie Dzieciątka Jezus, przeczysty Oblubieńcze Maryi,. który wypełniając wiernie swoje obowiązki, pracą rąk zarabiałeś na. utrzymanie Świętej Rodziny Nazaretańskiej, weź nas w swoją opiekę, kiedy. z ufnością się do Ciebie zwracamy.. Patriarcho. najchwalebniejszy, Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy, święty Józefie,. ja, niegodny grzesznik, pokładam w Tobie całkowitą ufność i proszę Cię. przez gorzką Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, którego wychowałeś, przez. boleść Jego Dziewiczej Matki Maryi i przez wszystkie zasługi Twego. cichego i pokornego życia, uproś mi tę łaskę, abym się szczerze nawrócił. z całego serca i duszy do Pana i Boga mojego i czynił prawdziwą pokutę,. zanim mnie zaskoczy śmierć.. Święty. Józefie, Stróżu i Ojcze Dziewic, Twojej wiernej straży została. powierzona sama Niewinność – Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna;. przez ten podwójny Skarb Tobie powierzony, Jezusa i Maryję, błagam Cię,. strzeż mnie od wszelkiej nieczystości i pomóż zachować czystość, abym. myślą nieskalaną, sercem niewinnym i czystym ciałem zawsze służył. Jezusowi i Maryi w jak największej czystości.. Święty. Józefie, Ty spędziłeś swe życie w cichości i pokorze, naucz mnie. przejść przez to życie cicho i przyjmować z rąk Bożych wszystko, co. boli, upokarza i umartwia, abym na wzór Serca Jezusowego stał się cichy i. pokornego serca.

Święty Józefie, Stróżu i Ojcze Dziewic, Twojej wiernej straży została powierzona sama Niewinność – Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Pan-na; przez ten podwójny Skarb Tobie powierzony, Jezusa i Maryję, błagam Cię, strzeż mnie od wszelkiej nieczystości i pomóż zachować czystość, abym myślą nieskalaną, sercem niewinnym i czystym ciałem zawsze służył Jezusowi i Maryi w jak największej czystości.. Święty Józefie, Ty spędziłeś swe życie w cichości i pokorze, naucz mnie przejść przez to życie cicho i przyjmować z rąk Bożych wszystko, co boli, upokarza i umartwia, abym na wzór Serca Jezusowego stał się cichy i pokornego serca.. Złóż je na ofiarę Najsłodszemu Zbawicielowi i Jego Przeczystej Matce, aby będąc ich wyłączną własnością na tej ziemi, w niebie także wielbiło i kochało Jezusa i Niepokalaną Maryję i z Tobą, święty Józefie, chwaliło Boga w Trójcy Jedynego na wieki wieków.. Święty Józefie, mój chwalebny Opiekunie i najdroższy Ojcze, którego Jezus uczynił szafarzem swoich łask; przez tę niewysłowioną radość, jakiej doznawało Twe serce, gdyś Go jako małe Dzieciątko na rękach piastował i ciągle przebywał w Jego obecności, błagam Cię, osłoń mnie swą ojcowską opieką i uproś mi odpuszczenie grze-chów, głęboką pokorę, nieskalaną czystość, najgorętszą miłość Bożą i wszystkie dary Ducha Świętego, aby dzięki nim moje biedne serce mogło stać się miłym przybytkiem dla Serca Jezusa i zasłużyło na nieustanne zjednoczenie z Nim w czasie i wieczności.. Patriarcho najchwalebniejszy, Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy, święty Józefie, ja, niegodny grzesznik, pokładam w Tobie całkowitą ufność i proszę Cię przez gorzką Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, którego wychowałeś, przez boleść Jego Dziewiczej Matki Maryi i przez wszystkie zasługi Twego cichego i pokornego życia, uproś mi tę łaskę, abym się szczerze nawrócił z całego serca i duszy do Pana i Boga mojego i czynił prawdziwą pokutę, zanim mnie zaskoczy śmierć.. Święty Józefie, Opiekunie Dzieciątka Jezus, przeczysty Oblubieńcze Maryi, który wypełniając wiernie swoje obowiązki, pracą rąk zarabiałeś na utrzymanie Świętej Rodziny Nazaretańskiej, weź nas w swoją opiekę, kiedy z ufnością się do Ciebie zwracamy.. – Święty Józefie, miłośniku Jezusa i Maryi, uproś mi tę łaskę, abym coraz goręcej, z całego serca kochał Twego przybranego Syna i Jego dziewiczą Matkę.. – Święty Józefie, któryś skonał na rękach Jezusa i Maryi, uproś mi łaskę szczęśliwej śmierci.

Pomyślałem, że coś z tym trzeba zrobić.. Modlitewniki z lat 40. i 50.. Jest dla mnie bardziej wyrazisty, rozbudowany.. Ma pan swoją ulubioną modlitwę?. Nie ma praktycznie tygodnia, żeby mnie coś nie zaskoczyło.. Jaki jest najstarszy modlitewnik w pana zbiorach?. Dla mnie nie jest istotne, czy modlitewnik jest oprawiony w kość słoniową, srebro, choć i takie są w tych moich zbiorach, ale najbardziej wartościowe są te, w których zdarta jest okładka, których kartki są osobno, bo wiem, że ktoś z nich korzystał, znajdywał potrzebne mu treści.. Dostałem go od rodziny księdza Woydaka.

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.. Święty Józefie,. Przesławny potomku Dawida,. Światło Patriarchów,. Oblubieńcze Bogarodzicy,. Przeczysty stróżu Dziewicy,. Żywicielu Syna Bożego,. Troskliwy obrońco Chrystusa,. Głowo Najświętszej Rodziny,. Józefie najsprawiedliwszy,. Józefie najczystszy,. Józefie najroztropniejszy,. Józefie najmężniejszy,. Józefie najposłuszniejszy,. Józefie najwierniejszy,. Zwierciadło cierpliwości,. Miłośniku ubóstwa,. Wzorze pracujących,. Ozdobo życia rodzinnego,. Opiekunie dziewic,. Podporo rodzin,. Pociecho nieszczęśliwych,. Nadziejo chorych,. Patronie umierających,. Postrachu duchów piekielnych,. Opiekunie Kościoła świętego,. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.. Przez miłość, która łączyła Cię z Niepokalaną Bogarodzicą Dziewicą i przez Twą ojcowską troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.. Zrezygnowałeś z posiadania własnej rodziny, kiedy była potrzebna Twoja służba dla Jezusa i Jego Matki.. W ten sposób stałeś się przykładem dla nas wszystkich, którzy pragniemy uczyć się żyć i kochać.. Ojcze samotnych, przyjmij nas pod Twoją szczególną opiekę.. Do Patrona pracujących Święty Józefie z Nazaretu!. Dawno już przeminęła sława i bogactwo Twoich królewskich przodków, ale nadzieja przyjścia Zbawiciela z domu Dawida żyła nadal – także w Tobie.. Nie pracowałeś przede wszystkim dla pieniędzy czy ludzkiego mniemania o Tobie.. Święty Józefie, dziękujemy Ci za wierność Twojej wiary i miłości, która potrafi służyć.. Chcemy tak jak Jezus uczyć się od Ciebie pracować.. Za Twoim wstawiennictwem chcemy z pomocą Boga lepiej uczyć się dzielić miejscami pracy i jej owocami, by coraz więcej ludzi mogło żyć w godności, pokoju i wolności.. Do Patrona dobrej śmierci Święty Józefie, Pan Bóg wybrał Ciebie na opiekuna Świętej Rodziny.. W ten sposób byłeś zawsze gotowy, aby opuścić ten świat i pójść do Ojca Niebieskiego.

Videos

1. 30 Dniowa Nowenna do Św Józefa
(In Aeternum)
2. Litania do św Józefa
(WalorTV)
3. Litania do św. Józefa - Guadalupe
(Wspólnota Guadalupe)
4. Starożytna modlitwa do św. Józefa, która podobno nigdy nie zawodzi
(Aleteia PL - Duchowość i lifestyle)
5. Św. Józef "30 dniowa nowenna do św. Józefa" ( wersja poprawiona)
(Droga do NIEBA)
6. Modlitwa do Św. Józefa - prośba szybki ratunek.
(Zjednoczeni w modlitwie)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Foster Heidenreich CPA

Last Updated: 08/05/2022

Views: 5791

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Foster Heidenreich CPA

Birthday: 1995-01-14

Address: 55021 Usha Garden, North Larisa, DE 19209

Phone: +6812240846623

Job: Corporate Healthcare Strategist

Hobby: Singing, Listening to music, Rafting, LARPing, Gardening, Quilting, Rappelling

Introduction: My name is Foster Heidenreich CPA, I am a delightful, quaint, glorious, quaint, faithful, enchanting, fine person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.