Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący... (2022)

Codzienne oficjum liturgiigodzin opiera się na dobrze znanym i ukształtowanym przez wieki schemaciegodzin kanonicznych. Najważniejsze z nich to oczywiście jutrznia i nieszpory(por. KL 89a). Kościół nazywa je nawet „zawiasami”, na których opiera sięliturgiczna modlitwa Ludu Bożego. W skład codziennego oficjum wchodzi także godzinaczytań, której początków należy szukać w nocnej modlitwie wspólnotmonastycznych pierwszych wieków oraz w wigilijnych czuwaniach o charakterzeparafialno-katedralnym. Modlitwa w ciągu dnia, dzisiaj występująca w potrójnejformie jako przedpołudniowa, południowa i popołudniowa, zawiera w sobie całedziedzictwo prymy, tercji, seksty i nony, obecnych w oficjum niemalże odpoczątku jego kształtowania się. Natomiast zamknięciem i ukoronowaniemcodziennej liturgii godzin jest kompleta, czyli modlitwa na zakończenie dnia,pełna ufności, pokoju i wiary w to, że nawet podczas snu chrześcijanin znajdujesię w pod skrzydłami Bożej Opatrzności.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący... (1)

Nazwa kompleta pochodzi odłacińskiego słowa completorium (completere, completio)zawierającego w sobie ideę wypełnienia, zakończenia, zamknięcia jakiegośdzieła. W tym znaczeniu nazwa bardzo dobrze odpowiada charakterowi i porze, wjakiej odmawiana jest ta modlitwa. W pewien sposób zamyka, kończy i wypełnia onacały dzień chrześcijanina.

Modlitwa mnichów staje sięmodlitwą Kościoła — z historii komplety

Korzeni komplety — jakoostatniej modlitwy przed nocnym spoczynkiem — należy szukać w zwyczajachmonastycznych pierwszych wieków. U początków nie była to jednak właściwamodlitwa liturgiczna praktykowana w chórze, ale zakonnicy odmawiali jąindywidualnie w celi lub dormitorium bezpośrednio przed udaniem się naspoczynek. Kompleta jako właściwa godzina kanoniczna codziennego oficjumpowstała stosunkowo późno, i to w czasie, gdy celebracja innych godzin była jużraczej ugruntowana. Na Zachodzie właściwie po raz pierwszy wspomina o niejdopiero św. Benedykt (†547) w swojej słynnej Regule.

Konieczność dodania docodziennych monastycznych godzin modlitewnych jeszcze jednej kończącej dzieńmożna także tłumaczyć faktem, że w klasztorach wczesnośredniowiecznychnieszpory bardzo często antycypowano, przesuwając je na coraz to wcześniejszegodziny popołudniowe. W ten sposób pomiędzy modlitwą wieczorną a udaniem sięmnichów na nocny spoczynek mijał jeszcze długi czas, który w imię zasady modlitwynieustającej należało także wypełnić jakąś formą liturgiczną. Tę rolę odpoczątku przyjęła i spełniała kompleta. Poza tym czymś naturalnym dla człowiekajest pragnienie, aby przed snem jeszcze raz objąć myślą i modlitwą całykończący się dzień i z ufnością zwrócić się do Boga, powierzając w ten sposóbJego opatrzności i łasce troskę o spokojną i szczęśliwą noc.

W Regule św. Benedyktakompleta składała się z trzech psalmów, odmawianych bez przerw i antyfon,hymnu, jednej lekcji, wersetu, aklamacji Kyrie eleison orazbłogosławieństwa (zob. św. Benedykt, Reguła 17,9). Zasada wyznaczaniatrzech psalmów na modlitwę kończącą dzień stała się tradycją oficjum rzymskiegow następnych wiekach. W oficjum wg Reguły św. Benedykta każdego dniarecytowano Ps 4; 91 i 134, które uważano za najbardziej odpowiadającecharakterowi i tematyce tej godziny kanonicznej, gdyż każdy z nich mówi o mocyi opiece Bożej, o nadziei, a także o Jego opatrzności. Brewiarze średniowiecznekontynuowały tę tradycję, dodając do niej jeszcze Ps 31. Dopiero Brewiarz PiusaX z 1911 roku poszerzył ilość psalmów komplety, wyznaczając na każdy dzień trzyróżne teksty, z pozostawieniem tradycyjnych na zakończenie oficjum niedzielnego.Cechą charakterystyczną modlitwy na zakończenie dnia w rzymskich brewiarzachbyło także kończenie jej antyfoną ku czci Najświętszej Maryi Panny. Zwyczaj tenpochodzi ze środowisk monastycznych, szczególnie cysterskich, a najbardziejoryginalną antyfoną maryjną komplety jest Salve Regina.

(Video) MW08 - Modlitwy wieczorne

Konstytucjao liturgii świętejSoboru Watykańskiego II, wspominając o komplecie, ograniczyła się do polecenia,aby ułożyć ją w sposób, który dobrze odpowiadałby porze jej odmawiania, czylizakończeniu dnia (por. KL 89b), a Ogólne wprowadzenie do Liturgii godzindodaje jeszcze, że można ją odmówić także po północy, gdy zajdą takieokoliczności (por. OWMR 84).

Od rachunku sumienia do prośby o szczęśliwą śmierć — struktura komplety

Odpowiadając na poleceniesoborowej Konstytucji o liturgii, w czasie reformy rzymskiego officiumdivinum w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku dokonano także odnowystruktury komplety w celu uwydatnienia i podkreślenia jej funkcji w codziennymoficjum. Do komplety zastosowano wszystkie zasady, które regulowały reformęcałej liturgii godzin. Przede wszystkim dokonano rewizji dotychczas używanychpsalmów, hymnów, czytań i innych elementów tworzących jej strukturę, aby lepiejdostosować ją do modlitwy zarówno indywidualnej, jak i wspólnotowej. Poza tymwszystkie teksty dobrano w taki sposób, aby rzeczywiście była ona równocześniemodlitwą zamykającą cały dzień oraz powierzającą modlących się Bożejopatrzności u progu nocy.

Modlitwa na zakończenie dniarozpoczyna się wersetem Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu i zwykłą dla liturgiigodzin doksologią trynitarną Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,która poza Wielkim Postem kończy się aklamacją Alleluja. Werset wprowadzającybrzmi w ten sam sposób we wszystkich godzinach kanonicznych odnowionego oficjumrzymskiego (por. OWMR 85).

Kolejnym elementem kompletyjest rachunek sumienia, który w dokumentach określany jest jako „zwyczaj godnypochwały” (OWMR 86), gdyż ukazuje, iż modlitwa ta jest zamknięciem idopełnieniem całego dnia. Rachunek sumienia podczas komplety zaleca sięodprawiać zarówno w jej celebracji wspólnotowej, jak i w modlitwie prywatnej.Jeśli kompletę odmawia się we wspólnocie, należy zachować odpowiednio długąchwilę ciszy, a sam rachunek sumienia zakończyć według formularzy aktu pokutyzawartych w Mszale rzymskim. Wszystkie formuły aktu pokuty zamykającerachunek sumienia zawarte są także w Dodatku do każdego z tomów Liturgiigodzin.

Po rachunku sumienianastępuje odpowiedni hymn. Polska edycja zawiera pięć hymnów, które wyznaczonezostały na poszczególne okresy liturgiczne oraz na tygodnie Psałterza.Szczególne znaczenie wydają się mieć dwa hymny: Nim kres nadejdzie jasnościoraz Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, gdyż śpiewa się je zarównow okresie zwykłym (odpowiednio w I i II tygodniu Psałterza), jak i w okresieAdwentu oraz Narodzenia Pańskiego, a także w Wielkim Poście (odpowiednio w I,III, V oraz II, IV, VI tygodniu). Poza tym na okres Wielkanocny wyznaczonyzostał hymn Jezu, Zbawicielu świata o jasnym wydźwięku paschalnym, a wokresie zwykłym śpiewa się także hymny Wszystkie nasze dzienne sprawy(III tydzień Psałterza) oraz Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada(IV tydzień Psałterza). Każdy z tych tekstów wyraża ideę pełnego pokojustanięcia przed Bogiem u początku nocy oraz powierzenia się Jego miłości iopatrzności. We wszystkich można znaleźć także jasne nawiązania do kończącegosię dnia, rozpoczynającej się nocy oraz podstawową dla liturgii godzin symbolikęświatłość-ciemności.

(Video) MW10 - Modlitwy wieczorne

W strukturze kompletyzdecydowano pozostawić cztery najbardziej dla niej charakterystyczne itradycyjne Psalmy: 4 (Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże); 134 (BłogosławciePana wszyscy słudzy Pańscy) oraz 91 (Kto się w opiekę oddał Najwyższemu),wyznaczając je do oficjum niedzielnego, a także Psalm 31 (Panie, do Ciebiesię uciekam). Psalm 4 i 34 tworzą psalmodię komplety po I nieszporachniedziel i uroczystości, Psalm 91 — po II nieszporach niedziel i uroczystości,a Psalm 31 jest pierwszym spośród dwóch psalmów środy. Psalmy pozostałych dnitygodnia zostały wybrane spośród tych tekstów Psałterza, które pobudzają doufności Bogu (por. OWMR 88). Są one następujące: Ps 86 (Nakłoń swego ucha iwysłuchaj mnie, Panie); Ps 143 (Usłysz, Panie, modlitwę moją); Ps130 (Z głębokości wołam do Ciebie, Panie); Ps 16 (Zachowaj mnie,Boże, bo chronię się do Ciebie) oraz Ps 88 (Panie, mój Boże, wołam doCiebie we dnie). Każdy psalm ma własną antyfonę, która w okresiewielkanocnym ogranicza siędo potrójnego Alleluja, oraz, jak wprzypadku innych godzin kanonicznych, tytuł i sentencję biblijną lubpatrystyczną, która wyznacza kierunek jego interpretacji w duchu Ewangelii.

Bezpośrednio po psalmodii następujekrótkie czytanie, dobrane odpowiednio do znaczenia komplety, oraz responsorium Wręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego (OWMR 89). Obydwa te tekstywyrażają wielką ufność Bogu, w którego ręce modlący się człowiek oddaje całegosiebie, nawiązując do słów Chrystusa wypowiedzianych na krzyżu (por. Łk 23,46).

Szczytowym momentem Modlitwyna zakończenie dnia jest ewangeliczny kantyk Symeona Teraz, o Panie, pozwól odejśćsłudze Twemu w pokoju (por. Łk 2,29-32) z antyfoną Strzeż nas, Panie,gdy czuwamy (por. OWMR 89). Teksty te wyrażają pokój, z jakim wierzącyudaje sięna spoczynek. Źródłem tego pokoju jest świadomość obecności wjego życiu Chrystusa — prawdziwej światłości świata. Pieśń Symeona jest trzecimkantykiem ewangelicznym używanym w rzymskim oficjum każdego dnia, po pieśniZachariasza i pieśni Maryi śpiewanych odpowiednio w jutrzni i w nieszporach.

Na każdy dzień tygodnia wkomplecie wyznaczono własną modlitwę końcową (por. OWMR 90), będącą prośbą ospokojną noc, o Bożą opiekę, o odnowienie sił, o owoce wykonanej pracy oraz oprawdziwe upodobnienie się do Chrystusa.

Zakończeniem modlitwy jestbłogosławieństwo, które odmawia się także w prywatnej recytacji komplety (por.OWMR 91). Jego brzemiennie staje się podsumowaniem każdego pragnienia rodzącegosię w sercu wierzącego człowieka: Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech namda Pan Bóg wszechmogący. Tekst błogosławieństwa przenosi perspektywęludzkiego życia z wymiaru jedynie ziemskiego (prośba o spokojny sen) weschatologię (prośba o szczęśliwa śmierć). Sen w chrześcijaństwie był zawszeobrazem śmierci. Tak jak nieuchronnie po każdym dniu przychodzi noc, tak życieludzkie kończy sięśmiercią. Jednak tak jak sen wypełnia się, gdy ranowstaje słońce, tak ludzka śmierć zostaje pokonana w poranek wielkanocny. Ufnośćwyrażona w komplecie ma więc charakter paschalny i eschatologiczny.

(Video) MW09 - Modlitwy wieczorne

Zgodnie z wielowiekowątradycją uwieńczeniem komplety jest śpiew antyfony ku czci Najświętszej MaryiPanny. Liturgia godzin proponuje kilka tradycyjnych antyfon maryjnych: MatkoOdkupiciela (Alma Redemptoris); Witaj, niebios Królowo (Averegina caelorum); Witaj, Królowo (Salve Regina); Pod Twojąobronę (Sub tuum praesidium) oraz staropolską Bogurodzicę. Wokresie wielkanocnym codziennie śpiewa się antyfonę Królowo nieba (Reginacaeli), a każda Konferencja Episkopatu może zatwierdzić jeszcze inne tekstyantyfon maryjnych (por. OWMR 92).

Kompleta modlitwą nadziei, gotowości i pokory — znaczenie teologiczne

Modlitwa na zakończenie dnia najczęściejcelebrowana jest indywidualnie, w ciszy zapadającego zmroku i kończącego siękolejnego dnia życia. Jednak należy zauważyć, że posiada ona ogromnie głębokątreść teologiczną, gdyż z jednej strony ukazuje ona człowieka, który przeżywawielkie napięcie pomiędzy lękiem o siebie i swoją przyszłość, a z drugiej — Bogai Jego nieskończenie wielką opatrzność i miłość. Właśnie dlatego w kompleciemożna znaleźć nieustannie przeplatające się wątki dotyczące życia i śmierci,pracy i trosk o przyszłość, zbawienia i Paschy. Wśród tematów teologicznychporuszonych w komplecie warto wyróżnić cztery zasadnicze.

Pierwszym z nich jest tematnieustającej gotowości na przyjście Pana. Ta gotowość wyraża się w tym, żemodlący się człowiek najpierw jest przekonany, iż Pan Bóg jest obecny w Jegożyciu w bardzo konkretny sposób, a Jego zbawienie dokonuje sięna naszychoczach. Wyraża to szczególnie kantyk Symeona i modlitwy końcowe. Skoro tak, tokażda chwila życia jest dobra do tego, aby w wielkim pokoju popatrzeć naprzyszłość, a szczególnie na śmierć, gdyż jest ona początkiem wiecznegospotkania z Bogiem.

Drugi temat teologiczny tochrześcijańska nadzieja oraz zaufanie Bogu i wiara w Jego opatrzność. Szczególniejasno wyrażają to wybrane do komplety psalmy. Przykładem mogą być wersety dwóchnajbardziej tradycyjnych z nich: Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, / boTy jeden, Panie, / pozwalasz mi żyć bezpiecznie (Ps 4,9) oraz Kto się wopiekę oddał Najwyższemu / i w cieniu Wszechmocnego mieszka / mówi do Pana:„Tyś moją ucieczką i twierdzą, / Boże mój, któremu ufam” (Ps 91,1-2).Wszystkie inne teksty komplety (hymny antyfony, responsoria), które zawierająprośbę o opiekę, o obronę przed szatanem i grzechem, o bliskość Boga w czasiesnu, są przejawem wielkiej nadziei, która powinna charakteryzować każdy dzieńżycia ucznia Chrystusa.

Trzeci temat to pokora iskrucha, z którą wierzący kończy każdy swój dzień. Postawę tę wyraża przedewszystkim rachunek sumienia połączony z żalem za grzechy i postanowieniempoprawy. W przypadku komplety rachunek sumienia ma charakter liturgiczny i jestdoskonałą okazją do tego, aby w świetle Ewangelii, z wielką pokorą i wabsolutnej szczerości popatrzeć na życie, pracę oraz na realizację własnegopowołania wraz z tym wszystkim, co ono ze sobą niesie.

(Video) MW04 - Modlitwy wieczorne

Ostatni temat teologiczny, najaki powinno zwrócić się uwagę w Modlitwie na zakończenie dnia jestwstawiennictwo Maryi, która ciągle jest obecna w liturgii Kościoła. Kończąckompletę, każda z modlących sięosób powierza się opiece i wstawiennictwuMaryi. W każdej z tradycyjnych antyfon Maryja wzywana jest jako pomoc dla tych,którzy upadają, ratunek dla grzeszników, przewodniczka do Chrystusa. Wezwaniewstawiennictwa Maryi w komplecie napełnia modlących się jeszcze większympokojem, wzmacnia nadzieję oraz postawę gotowości na przyjście Pana.

Każdy dzień przybliża do życia wiecznego — zakończenie

Wszystkie wspólnoty i osoby,które na co dzień żyją rytmem Liturgii godzin, na pewno nieustannie odkrywająbogactwo komplety, w której poprzez bardzo prostą strukturę i wielkie bogactwotreści przenikają siędwa zasadnicze motywy. Pierwszym z nich jestzamknięcie kolejnego dnia życia oraz dopełnienie go przez rachunek sumienia imodlitwę. Dzięki temu każdy dzień staje się konkretną przestrzenią dokonującegosię zbawienia w życiu pojedynczych osób i całych wspólnot. Natomiast drugimotyw komplety to przyszłość, zarówno ta najbliższa, którą symbolizuje rozpoczynającasię noc, jak i ta bardziej odległa, która rozpocznie się w momencie śmierci, adopełni się w wieczności. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby błogosławieństwowłaściwe komplecie było zawsze wypowiadane świadomie i z wielką wiarą: Nocspokojną i śmierć szczęśliwą, niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, iDuch Święty.

Literatura:

B. Nadolski, P. Śpiewak, S. Bednarowicz, Kompleta,czyli Liturgiczna modlitwa na zakończenie dnia, Kraków 2011.

R. Pierskała, Modlitwa na zakończeniednia, w: Mirabile laudis canticum. Liturgia godzin: dzieje i teologia,red. H. J. Sobeczko, Opole 2008, s. 257-268.

W. Pałęcki, Antyfony maryjne nazakończeni komplety w polskiej edycji Liturgii godzin, w: Mirabile laudiscanticum. Liturgia godzin: dzieje i teologia, red. H. J. Sobeczko, Opole2008, s. 363-382.

(Video) MW21 - Modlitwy wieczorne na każdy dzień miesiąca

opr. ab/ab

Tę rolę od. początku przyjęła i spełniała kompleta.. KL 89b), a Ogólne wprowadzenie do Liturgii godzin dodaje jeszcze, że można ją odmówić także po północy, gdy zajdą takie. okoliczności (por.. Kolejnym elementem komplety. jest rachunek sumienia, który w dokumentach określany jest jako „zwyczaj godny. pochwały” (OWMR 86), gdyż ukazuje, iż modlitwa ta jest zamknięciem i. dopełnieniem całego dnia.. Rachunek sumienia podczas komplety zaleca się. odprawiać zarówno w jej celebracji wspólnotowej, jak i w modlitwie prywatnej.. Pierwszym z nich jest temat nieustającej gotowości na przyjście Pana .. Ta gotowość wyraża się w tym, że. modlący się człowiek najpierw jest przekonany, iż Pan Bóg jest obecny w Jego. życiu w bardzo konkretny sposób, a Jego zbawienie dokonuje się na naszych. oczach.. Skoro tak, to. każda chwila życia jest dobra do tego, aby w wielkim pokoju popatrzeć na. przyszłość, a szczególnie na śmierć, gdyż jest ona początkiem wiecznego. spotkania z Bogiem.

Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki.. Udziel im Twojego pokoju.. https://modlitwy24.pl/wp-content/uploads/2019/10/Modlitwa-wieczorna-na-wtorek.mp3 Zanim na spoczynek się udam do Ciebie, Boże, serce moje wznoszę i dzięki Ci składam za wszystkie dobra, które od Ciebie dziś otrzymałem .. Z całego serca składam Ci dzięki za wszystko dobro i za każdy dzień mi użyczony.. Dziękuję Ci za Twojego Syna, naszego Pana.. https://modlitwy24.pl/wp-content/uploads/2019/10/Modlitwa-wieczorna-na-piatek.mp3 Ojcze, dziękuję ci za ten dzień, za chleb powszedni, który me życie podtrzymuje, za wszystkie Twoje o mnie starania.. Dziękuję za wszystko dobre i proszę Cię, prowadź mnie, Panie, w Twej łasce aż po kres mojego życia.

Brewiarzowa Kompleta to swoisty pacierz wieczorny, który z jednej strony stanowi podsumowanie przeżytego dnia, wyrażające się w dziękczynieniu za uczynione dobro i przepraszaniu za wyrządzone zło, z drugiej – to przygotowanie chrześcijanina do snu.. W polskim tłumaczeniu tego tekstu czytamy: „Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie”2.. W języku polskim słowa te można by oddać następująco: „Niech serca nasze śnią przy Tobie, niech przez sen Ciebie czują”.. Jednak i tym razem warto sięgnąć do tekstu łacińskiego: Somno si dantur oculi, cor semper ad te vigilet – „Choć snem złożone są oczy, serce zawsze przy Tobie niech czuwa” (Liturgia horarum, s. 540).. I w tym hymnie znajdujemy podobne przesłanie, co w dwóch powyższych: „A gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali” (Liturgia godzin, s. 1016).. Pozostałe psalmy Komplety również nie traktują wprost o śnie, a raczej są prośbą do Boga o pomoc i obronę.. Natomiast pozostałe psalmy Wielkiej Komplety nie odnoszą się do snu, są raczej wołaniem, by Bóg chronił udającego się na spoczynek przed atakami nieprzyjaciół (Ps 25; 31; 91; 102).. Przykładem tego może być oracja odmawiana codziennie w brewiarzu sprzed reform po Vaticanum II, a obecnie przewidziana na zakończenie dnia przed i po uroczystości liturgicznej, która nie przypada w niedzielę: „Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki; niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy” (Liturgia godzin, s. 1022; Breviarium Romanum, s. 596).

Chociaż wielu autorów (wśród nich o. Robert Taft SJ, jeden z najwybitniejszych żyjących historyków liturgii) krytykuje dzisiaj koncepcję „uświęcania czasu” poprzez modlitwę liturgiczną Kościoła i podkreśla, że pierwsi chrześcijanie nigdy o czymś takimi nie myśleli, gdy gromadzili się na wspólnej modlitwie o poranku i wieczorem, to jednak na pewno warto zadać pytanie o teologiczną istotę relacji pomiędzy celebracją liturgii godzin i czasem jako powszechnym doświadczeniem ludzkim.. Biblia nie odrzuca oczywiście rozumienia czasu jako elementu, w którym rozgrywa się historia ludzi, ale jej cechą charakterystyczną jest to, iż w rytmach czasu ziemskiego i historycznego odczytuje etapy objawiania się Boga człowiekowi.. Właśnie dlatego w Ogólnym wprowadzeniu do Liturgii godzin można przeczytać, że codzienne oficjum „wyróżnia się spośród czynności liturgicznych szczególnie tym, że uświęca wszystkie pory dnia i nocy, jak o tym świadczy starożytna tradycja chrześcijańska” (OWLG 10), oraz że „celem liturgii godzin jest uświęcenie dnia i ludzkiej działalności” (OWLG 11).. Modlitwa w ciągu dnia i w nocy: godzina czytań, kompleta i godzina mniejsza Pozostałe godziny codziennego oficjum, czyli godzina czytań, modlitwa w ciągu dnia i kompleta, obejmują modlitwą pozostałe momenty dnia i nocy, wypełniając i uświęcając całość ludzkiego doświadczenia czasu.. Dzisiaj jednak odnowiona po Soborze Watykańskim II godzina czytań bardziej niż na uświęcaniu konkretnego momentu ludzkiego czasu koncentruje się na słowie Bożym, które jest zarówno zanurzone w historii zbawienia, jak i wykraczające ponad czas.. Modlitwa przed udaniem się na spoczynek z jednej strony skupia się na doświadczeniu człowieka, który przeżywa wielkie napięcie pomiędzy lękiem o siebie i swoją przyszłość, a z drugiej — ukazuje prawdziwe Oblicze Boga i Jego nieskończenie wielką opatrzność i miłość.. Gotowość ta wyraża się w tym, że modlący się człowiek najpierw jest przekonany, iż Pan Bóg jest obecny w Jego życiu w bardzo konkretny sposób, a Jego zbawienie dokonuje się na naszych oczach: w naszym życiu i w naszej śmierci.. Godzina czytań, kompleta oraz modlitwa w ciągu dnia bardzo wyraźnie łączą doświadczenie czasu, jakie przeżywa człowiek z historią zbawienia, która obejmuje zarówno przeszłość, jak i teraźniejszość i przyszłość modlącego się człowieka oraz całej wspólnoty Kościoła.. Czas — modlitwa — wieczność Liturgiczna modlitwa Kościoła nie tylko uświęca czas i nadaje teologiczny sens poszczególnym godzinom dnia i nocy, ale ukazuje także znaczenie czasu poświęconego przez człowieka na modlitwę.. Właśnie dzięki temu, że liturgia godzin jest modlitwą w czasie, człowiek potrafi dostrzec absolutny prymat Boga we własnym życiu, gdyż poświęca Mu najważniejsze momenty każdego dnia oraz uczy się przeżywać je w postawie całkowitej darmowości.

« Misereri ponitur proprium Deo, et in hoc maxime dicitur eius omnipotentia manifestari ».. « Właściwe Bogu jest stosowanie miłosierdzia i w tym najwyraźniej wyraża się jego wszechmoc ».. Ratio semper fide est purificanda, quod etiam de politica ratione est dicendum, quae non debet putare se omnipotentem esse.. Tibi proinde, Deus, Pater omnipotens , Deus Filius, qui mundum redemisti, Spiritus Deus, qui columen es ac sanctimoniae omnis magister, tradere optamus universalem Ecclesiam hesterni, hodierni, crastini aevi, Ecclesiam, quae et in Europa invenitur et per terras diffusa est cunctas.. Tobie, Boże Ojcze wszechmogący , Boże Synu Odkupicielu świata, i Boże Duchu Święty, który jesteś źródłem i nauczycielem wszelkiej świętości, pragnę zawierzyć wczoraj, dziś i jutro całego Kościoła: Kościoła w Europie i Kościoła na całej ziemi.. «Dzięki czynimy Tobie, Panie, Boże wszechmogący » (Ap 11, 17).. In Islam, nomen Allah est nomen supremum et amplissimum, et creduntur alia nomina divina ad Allah attingere.Allah est unica et sola deitas, creator universi, omnipotens .

Videos

1. MW05 - Modlitwy wieczorne
(WalorTV)
2. MW18 - Modlitwy wieczorne na każdy dzień miesiąca
(WalorTV)
3. MW15 - Modlitwy wieczorne na każdy dzień miesiąca
(WalorTV)
4. MW27 - Modlitwy wieczorne na każdy dzień miesiąca
(WalorTV)
5. MW14 - Modlitwy wieczorne na każdy dzień miesiąca
(WalorTV)
6. Piękna modlitwa na zakończenie dnia.
(Zjednoczeni w modlitwie)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Manual Maggio

Last Updated: 07/27/2022

Views: 5817

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manual Maggio

Birthday: 1998-01-20

Address: 359 Kelvin Stream, Lake Eldonview, MT 33517-1242

Phone: +577037762465

Job: Product Hospitality Supervisor

Hobby: Gardening, Web surfing, Video gaming, Amateur radio, Flag Football, Reading, Table tennis

Introduction: My name is Manual Maggio, I am a thankful, tender, adventurous, delightful, fantastic, proud, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.