Przebaczenie [bahai : polish : bahairesearch.com] (2022)

Przebaczenie (#7366)

Wysławiony jesteś, o Panie, Boże mój! Błagam Cię na Twoich Wybrańców i na powierników Twego zaufania i na Tego, któremuś nakazał być Pieczęcią Twoich Proroków, i na Twoich Posłańców, byś pozwolił, aby pamięć o Tobie była moim towarzyszem, Twoja miłość moim dążeniem, Twoje oblicze moim celem, Twoje Imię moją latarnią, Twoje życzenie moim pragnieniem, a Twoje zadowolenie moją rozkoszą.

Jestem grzesznikiem, o mój Panie, a Tyś jest Zawsze Przebaczającym. Gdy tylko Cię rozpoznałem, pospieszyłem, by dotrzeć do wzniosłego dworu Twojej serdecznej dobroci. Przebacz mi, o mój Panie, moje grzechy, które przeszkodziły mi chodzić drogami Twojego zadowolenia i dotrzeć do wybrzeża oceanu Twojej jedyności.

Nie ma nikogo, o mój Panie, kto postąpiłby ze mną łaskawie, do kogo mógłbym zwrócić moją twarz, ani nikogo, kto zlitowałby się nade mną, a czyjego miłosierdzia bym pragnął. Błagam Cię, nie odsuwaj mnie od swojej łaski ani nie powstrzymuj przede mną potoków swojej hojności i szczodrości. Przeznacz dla mnie to, o mój Panie, coś przeznaczył dla tych, którzy Ciebie miłują, i zapisz dla mnie to, coś zapisał dla swoich wybranych. Mój wzrok zawsze wpatrzony był w horyzont Twojej łaskawej opatrzności, a oczy me zwrócone ku dworowi Twojego czułego miłosierdzia. Czyń ze mną, jak Tobie przystoi. Nie ma Boga poza Tobą, Bogiem potęgi, Bogiem chwały, o pomoc którego błagają wszyscy ludzie.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Przebaczenie (#7367)

Jestem tym, o mój Panie, który zwrócił swoją twarz ku Tobie i złożył nadzieję w cudach Twojej łaski i oznakach Twojej szczodrości. Błagam Cię, nie pozwól, abym odszedł zawiedziony od bramy Twojego miłosierdzia i nie porzucaj mnie na pastwę tych z Twoich stworzeń, które wyparły się Twojej Sprawy.

(Video) Gdzie Cikwiaty - 08 - Ule bule

Jestem, o mój Boże, Twoim sługą i synem Twojego sługi. Rozpoznałem Twoją prawdę w dniach Twoich i skierowałem kroki w stronę wybrzeży Twojej jedyności, wyznając Twoją pojedynczość, uznając Twoją jedność, z nadzieją na Twoje przebaczenie i odpuszczenie. Mocen jesteś czynić wszystko, czegokolwiek zapragniesz. Nie ma Boga poza Tobą, Najchwalebniejszym, Zawsze Przebaczającym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Przebaczenie (#7368)

Ty widzisz mnie, o mój Panie, z twarzą zwróconą w stronę nieba Twojej szczodrości i oceanu Twojej życzliwości, oderwanego od wszystkiego oprócz Ciebie. Błagam Cię na wspaniałość Słońca Twojego objawienia na Synaju i olśniewający blask Gwiazdy Twojej łaski świecącej ponad horyzontem Twojego Imienia, Zawsze Przebaczającego, abyś przebaczył mi i ulitował się nade mną. Zapisz więc dla mnie swoim piórem chwały to, co wywyższy mnie w świecie stworzenia poprzez Twoje Imię. Pomóż mi, o mój Panie, zwrócić się ku Tobie i słuchać głosu Twoich umiłowanych, których moce ziemi nie zdołały osłabić i których władza narodów nie była w stanie powstrzymać od zbliżenia się do Ciebie, i którzy przybliżając się do Ciebie, wołali: „Bóg jest naszym Panem, Panem wszystkich, którzy są w niebie i wszystkich, którzy są na ziemi!”.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Przebaczenie (#7369)

Bądź pochwalony, Panie Boże mój! Za każdym razem, gdy ośmielam się wspominać o Tobie, powstrzymują mnie moje potężne grzechy i ciężkie przewinienia przeciwko Tobie i odkrywam, żem doszczętnie pozbawiony Twojej łaski i całkowicie niezdolny, aby święcić Twoją chwałę. Wszelako moja głęboka ufność w Twoją szczodrość ożywia mą nadzieję pokładaną w Tobie, a pewność, że postąpisz ze mną łaskawie, ośmiela mnie, by wysławiać Ciebie i prosić o dobra, które posiadasz.

Błagam Cię, o mój Boże, na Twoje miłosierdzie, które przewyższyło wszystkie stworzone rzeczy, a o którym świadczą wszyscy zanurzeni w oceanach Twoich imion, abyś nie pozostawiał mnie samemu sobie, gdyż serce moje podatne jest na zło. Strzeż mnie zatem w twierdzy swojej ochrony i pod osłoną swojej opieki. Jestem tym, o mój Boże, którego jedynym życzeniem jest to, coś ustanowił potęgą swojej mocy. Wybrałem dla siebie jedynie to, abyś wspomagał mnie swoimi łaskawymi postanowieniami i rządami swojej woli oraz wspierał dowodami swoich wyroków i orzeczeń.

Błagam cię, o Ty, któryś jest Umiłowanym serc tęskniących za Tobą, na Objawicieli Twojej Sprawy i na Świtania Twojego natchnienia, i na Wyrazicieli Twojego majestatu i na Skarbnice Twojej wiedzy, nie dopuść, abym został pozbawiony świętego Domostwa Twojej Świątyni i Twojego Przybytku. Dopomóż mi, o mój Panie, dotrzeć na Jego święty dwór, krążyć wokół Jego osoby i pokornie stać u Jego wrót.

(Video) Antonio Vivaldi - "Wiosna"

Tyś jest Tym, którego potęga jest wiecznotrwała. Nic nie umknie Twojej wiedzy. Tyś zaiste jest Bogiem potęgi, Bogiem chwały i mądrości.

Chwała niechaj będzie Bogu, Panu światów!
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Przebaczenie (#7370)

Pochwalone bądź Imię Twoje, o mój Boże i Boże wszelkiego stworzenia, moja Chwało i Chwało wszelkiego stworzenia, moje Pragnienie i Pragnienie wszelkiego stworzenia, moja Siło i Siło wszelkiego stworzenia, mój Królu i Królu wszelkiego stworzenia, mój Władco i Władco wszelkiego stworzenia, mój Celu i Celu wszelkiego stworzenia, mój Poruszycielu i Poruszycielu wszelkiego stworzenia. Błagam Cię, nie pozwól, abym został odsunięty od oceanu Twojego czułego miłosierdzia ani oddalony od wybrzeży Twojej bliskości.

Prócz Ciebie nic korzyści mi nie przyda, a bliskość innego poza Tobą zda mi się na nic. Błagam Cię na obfitość Twych bogactw, przez któreś zbędnym uczynił wszystko poza samym sobą, abyś zaliczył mnie do tych, którzy zwrócili oblicze ku Tobie i powstali, aby Tobie służyć.

Przebacz zatem, o Panie mój, swym sługom i swoim służebnicom. Zaprawdę, Tyś jest Zawsze Przebaczającym i Najlitościwszym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Przebaczenie (#7371)

O Boże, Panie nasz! Chroń nas swoją łaską od wszystkiego, co mogłoby wzbudzić Twoją odrazę i racz obdarzyć nas tym, co Tobie miłe. Daj nam więcej swoich łask i pobłogosław nam. Wybacz nam to, co uczyniliśmy i zmaż nasze grzechy, i udziel nam swojego łaskawego przebaczenia. Zaprawdę, Tyś jest Najwznioślejszym, Samoistnym.

(Video) Kac Vegas (2009) | Wieczór kawalerski | Poranek

Twoja miłościwa opatrzność ogarnęła wszystkie stworzone rzeczy w niebie i na ziemi, a Twoje przebaczenie góruje nad całym stworzeniem; panowanie należy do Ciebie; w Twoim ręku znajdują się Królestwa Stworzenia i Objawienia, w swojej prawicy trzymasz wszystkie stworzone rzeczy, a w Twoim uścisku znajdują się wyznaczone miary przebaczenia. Ty wybaczasz, komu tylko zechcesz spośród sług Twoich. Zaprawdę, Tyś jest Zawsze Przebaczającym, Wszechmiłującym. Nic, zupełnie nic, nie umknie Twojej wiedzy i nic nie ukryje się przed Tobą.

O Boże, Panie nasz! Chroń nas potęgą swej mocy i spraw, abyśmy weszli do Twego cudownego, wezbranego oceanu. Obdarz nas tym, co jest godne Ciebie.

Tyś jest Najwyższym Władcą, Potężnym Czyniącym, Wzniosłym, Wszechmiłującym.

-Báb
-----------------------
Przebaczenie (#7372)

Chwała bądź Tobie, o Panie. Przebacz nam nasze grzechy, miej litość nad nami i pomóż nam wrócić do Ciebie. Spraw, abyśmy nie polegali na nikim poza Tobą, i poprzez swoją szczodrość racz obdarzyć nas tym, co miłujesz, czego pragniesz i co Tobie miłe. Wywyższyj pozycję tych, którzy prawdziwie uwierzyli i obdarz ich swoim łaskawym przebaczeniem. Zaprawdę, Tyś jest Pomocą w Niebezpieczeństwie, Samoistnym.

-Báb
-----------------------
Przebaczenie (#7373)

Błagam Cię, abyś wybaczył mi, o mój Panie, każde wspominanie, które nie jest wspominaniem Ciebie, i każde wysławianie, które nie jest wysławianiem Ciebie, i każdą rozkosz, która nie jest rozkoszą Twojej bliskości, i każdą przyjemność, która nie jest przyjemnością komunii z Tobą, i każdą radość, która nie jest radością z Twojej miłości i Twojego zadowolenia, oraz wszystko, co dotyczy mnie, a co nie ma związku z Tobą, o Ty, któryś jest Panem panów, Tym, który zapewnia środki i otwiera drzwi.

-Báb
-----------------------
Przebaczenie (#7374)

Chwała bądź Tobie, o Boże! Jakże mogę wspominać Ciebie, skoro Tyś uświęcony jest ponad wysławianie całej ludzkości. Wywyższone niech będzie Twoje Imię, o Boże, Tyś jest Królem, Wieczną Prawdą; Ty wiesz, co znajduje się w niebiosach i na ziemi i do Ciebie wszystko musi wrócić. Tyś zesłał nam swoje Bosko zrządzone Objawienie podług jasnej miary. Pochwalony bądź, o Panie! Swoim rozkazem czynisz zwycięskim, kogo zechcesz, poprzez zastępy nieba i ziemi oraz wszystkiego, co istnieje pomiędzy nimi. Tyś jest Władcą, Wieczną Prawdą, Panem niezwyciężonej mocy.

Wysławiony bądź, o Panie! Ty zawsze przebaczasz grzechy tym ze sług swoich, którzy błagają o Twoje przebaczenie. Zmyj moje grzechy i grzechy tych, którzy o świcie upraszają Cię o przebaczenie, którzy modlą się do Ciebie za dnia i nocną porą, którzy nie tęsknią za niczym innym oprócz Boga, którzy ofiarowują wszystko to, czym Bóg łaskawie ich obdarował, którzy wysławiają Twoją chwałę o poranku i o zmierzchu i którzy nie zaniedbują swoich obowiązków.

-Báb
-----------------------
Przebaczenie (#7375)

Jestem świadom, o Panie, że przewinienia moje okryły twarz moją wstydem w Twojej obecności i obciążyły moje barki przed Tobą, i stanęły na przeszkodzie pomiędzy mną a Twoim cudownym obliczem, otoczyły mnie zewsząd i ze wszystkich stron odcięły mi dostęp do objawień Twojej niebiańskiej mocy.

O Panie! Jeśli Ty mi nie przebaczysz, któż tedy udzieli mi przebaczenia, i jeśli Ty nie będziesz mieć dla mnie miłosierdzia, któż zdolny jest okazać współczucie? Chwała niechaj będzie Tobie, Tyś stworzył mnie, kiedy nie istniałem, i dbał o mnie, gdym pozbawiony był jakiegokolwiek zrozumienia. Chwała niechaj będzie Tobie, każda oznaka łaskawości pochodzi od Ciebie i każdy wyraz łaski emanuje ze skarbnic Twojego zrządzenia.

-Báb
-----------------------
Przebaczenie (#7376)

O Ty, przebaczający Panie! Ty jesteś schronieniem dla tych oto Twoich służebników. Ty znasz sekrety i wiesz o wszystkim. Wszyscy jesteśmy bezradni, a Ty jesteś Potężnym i Wszechmocnym. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, a Ty jesteś Przebaczającym grzechy, Miłosiernym i Współczującym. O Panie! Nie zważaj na nasze ułomności. Postępuj z nami wedle swojej łaski i szczodrości. Nasze ułomności są liczne, lecz ocean Twego przebaczenia jest bezkresny. Nasza słabość jest wielka, lecz dowody Twojej pomocy i wsparcia są oczywiste. Dlatego też utwierdź i umocnij nas. Pomóż nam czynić to, co godne jest Twego świętego Progu. Oświeć nasze serca, obdarz nas wnikliwym spojrzeniem i uważnym słuchem. Wskrześ umarłych i uzdrów chorych. Obdarz bogactwem biednych, a bojaźliwych spokojem i poczuciem bezpieczeństwa. Przyjmij nas do Twego królestwa i opromień światłem przewodnictwa. Ty jesteś Mocnym i Wszechmogącym. Ty jesteś Hojnym. Ty jesteś Łagodnym. Ty jesteś Życzliwym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Modlitwy , author of Nauczanie

Błagam Cię, o mój Panie, w imię Tego, wokół którego krąży w adoracji królestwo Twoich imion, abyś łaskawie tak wspomagał swoich umiłowanych w wysławianiu Twojego Słowa pośród sług Twoich i rozgłaszaniu szeroko i daleko Twojej chwały pośród stworzeń Twoich, aby zachwyt nad Twym objawieniem wypełnił dusze wszystkich mieszkańców Twojej ziemi.. Skoro poprowadziłeś ich, o mój Panie, ku żywym wodom swej łaski, swą szczodrością spraw, aby nie pozostawali z dala od Ciebie i skoro powołałeś ich w pobliże swego tronu, przez wzgląd na Twą serdeczną dobroć, nie pozbawiaj ich swojej obecności.. Ześlij im zatem to, co uniezależni ich od wszystkiego poza Tobą i sprawi, że wzniosą się ku niebiosom Twojej bliskości, a w ten sposób ani przewaga gnębicieli, ani podszepty tych, którzy zwątpili w Twoją najwspanialszą i najpotężniejszą Istotę, nie będą zdolne powstrzymać ich od zbliżenia się do Ciebie.. Błagam Cię na Twoje Imię, którego nikt godnie nie rozpoznał i którego doniosłości nie zgłębiła żadna dusza; błagam Cię na tego, który jest Źródłem Twojego Objawienia i Świtem Twoich znaków, abyś uczynił serce moje czarą Twojej miłości i pamięci o Tobie.. Przeznacz dla mnie, o mój Boże, to, co przystoi wielkości Twojego majestatu, i dopomóż mi, abym dzięki Twojej umacniającej łasce mógł tak nauczać Twojej Sprawy, aby umarli powstali z grobów i pośpieszyli ku Tobie z całkowitą ufnością, wpatrując się we wschód Twojej Sprawy i miejsce świtania Twego Objawienia.. -Bahá'u'lláh. -----------------------. Nauczanie (#7318)Chwała niechaj będzie Tobie, o Panie świata i Upragnienie narodów, o Ty, któryś objawił się w Największym Imieniu, mocą którego perły mądrości i wypowiedzi wyłoniły się z muszli wspaniałego morza Twojej wiedzy, a niebiosa Boskiego objawienia zostały przystrojone światłem ukazania się słońca Twojego oblicza.. Błagam Cię na to Słowo, co udoskonaliło Twój dowód pośród Twoich stworzeń i dało świadectwo pośród sług Twoich, abyś umocnił swój lud tak, by oblicze Twojej Sprawy zajaśniało w Twoim królestwie, sztandary Twojej potęgi zostały zatknięte pomiędzy sługami Twymi, a chorągwie Twojego przewodnictwa zostały uniesione we wszystkich krainach Twoich.. Wspomagaj mnie więc Twoją umacniającą łaską, abym tak służył Twojej Sprawie pośród sług Twoich, bym mógł dokonać tego, co sprawi, że pamięć o mnie pozostanie tak długo, jak długo istnieć będzie Twoje własne królestwo i trwać będzie Twoje panowanie.. Umocnij mnie zatem w Twojej Sprawie tak, aby nie mogła mnie powstrzymać przewaga ciemiężców pośród stworzeń Twoich ani bym nie został wstrzymany przez atak niewierzących pośród tych, którzy zamieszkują Twoje królestwo.. Uczyń mnie na podobieństwo lampy świecącej w Twoich krainach, aby ci, w których sercach żarzy się światło Twojej wiedzy i tli się pragnienie Twojej miłości, mogli być prowadzeni przez jej blask.. -`Abdu'l-Bahá. -----------------------. Nauczanie (#7323)Ty widzisz mnie, o mój Boże, pokornie pochylonego, ukorzonego przed Twoimi przykazaniami, uległego wobec Twojej wszechwładzy, poruszonego mocą Twojego panowania, uciekającego przed Twoim gniewem, błagającego o Twoją łaskę, liczącego na Twoje przebaczenie i drżącego z lęku przed Twoim wzburzeniem.. Błagam Cię z mocno bijącym sercem, płynącymi łzami i stęsknioną duszą, w całkowitym uniezależnieniu od wszystkich rzeczy, byś sprawił, by Twoi umiłowani stali się jak promienie światła w Twoich Królestwach, i byś wspomógł swoich wybranych służebników w wywyższaniu Twojego Słowa, aby ich twarze stały się piękne i jaśniejące blaskiem, ich serca napełniły się tajemnicami, a każda dusza zrzuciła ciężar swoich grzechów.. -`Abdu'l-Bahá. -----------------------. Nauczanie (#7324)Ty wiesz, o Boże, i jesteś moim świadkiem, że nie mam żadnego pragnienia w moim sercu prócz tego, aby osiągnąć Twoje zadowolenie, być umocnionym w służeniu Tobie, oddać się służbie dla Ciebie, pracować w Twojej wielkiej winnicy i poświęcić wszystko na Twojej ścieżce.

Modlitwy , author of Ochrona

Zachowaj go ponadto, o mój Boże, od każdego bólu i utrapienia, o Ty, który trzymasz w swojej dłoni królestwo wszystkich rzeczy.. O Ty, łaskawy Panie!. O Ty, Miłosierny!. Ze wszystkich obdarzonych mocą Tyś zaprawdę jest najpotężniejszy.. On jest Stwórcą nieba i ziemi i wszystkich miejsc pomiędzy nimi i zaprawdę, On jest świadkiem wszelkiego stworzenia.. -Báb. -----------------------. Ochrona (#7342)O Boże, mój Boże!. O Ty, Miłosierny!. O mój Panie!. Spraw, o Ty, Miłujący Panie, aby wszyscy mogli stać niezachwianie i wiernie, świecąc wieczną wspaniałością, tak aby z każdym oddechem łagodne powiewy napływały z altan Twojej miłującej łaskawości, aby mgiełka unosiła się nad oceanem Twojej łaski i by łagodne deszcze Twojej miłości niosły świeżość, a zefir przywiewał woń z różanego ogrodu Boskiej jedności.

Modlitwy , author of Kobiety

Jestem, o mój Panie, Twoją służebnicą, która usłyszała Twe wezwanie, pospieszyła ku Tobie, uciekając od samej siebie i serce swoje zawierzając Tobie.. Błagam Cię, o mój Panie, na Twe imię, z którego zostały wydobyte wszystkie skarby ziemi, abyś chronił mnie od podszeptów tych, którzy nie uwierzyli w Ciebie i wyrzekli się Twej prawdy.. Tyś zaprawdę jest Najhojniejszym, Tym, którego łaska jest ogromna.. Mój Panie!. O Panie!

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Terence Hammes MD

Last Updated: 08/22/2022

Views: 6148

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terence Hammes MD

Birthday: 1992-04-11

Address: Suite 408 9446 Mercy Mews, West Roxie, CT 04904

Phone: +50312511349175

Job: Product Consulting Liaison

Hobby: Jogging, Motor sports, Nordic skating, Jigsaw puzzles, Bird watching, Nordic skating, Sculpting

Introduction: My name is Terence Hammes MD, I am a inexpensive, energetic, jolly, faithful, cheerful, proud, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.